ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Szczegóły informacji

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Ogłoszono dnia: 2018-09-26 13:32:26

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Osoba kontaktowa

Michalina Ostrowska-Kucza

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ul. Piłsudskiego 20
69-100 Słubice
pok. 302 i 303 

Telefon kontaktowy

95-759-20 45

Adres e-mail

m.ostrowska-kucza@powiatslubicki.pl

Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna – zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ul. Piłsudskiego 20
69-100 Słubice
pok. 302 

Wymagane Dokumenty

1)   sporządzony samodzielnie, zawierający następujące dane:
Zbieranie odpadów
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania,
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów,
 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 • wskazanie maksymalnej  masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 • wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • wskazanie całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów,
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności  objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
 • proponowana forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o których mowa w art. 48a ustawy o odpadach,
 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
Przetwarzanie odpadów
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania,  
 • określenie  masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu,
 • oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,
 • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 • wskazanie maksymalnej  masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 • wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • wskazanie całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej,
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
 • proponowana forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o których mowa w art. 48a ustawy o odpadach,
 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
 • czytelny podpis
lub
2)   według wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale:
Co i jak załatwić w Urzędzie – Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słubicach, wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
Dokumenty wymagane do wniosku:
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów (oryginał do wglądu lub kopia potwierdzona notarialnie) lub dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w przypadku zbierania odpadów niebezpiecznych, zbierania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych / w przypadku przetwarzania odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych lub przetwarzania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa 
  w art. 4 ust.  2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w  przypadku  gdy  dla  terenu,  którego  wniosek  dotyczy,  nie został  uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, i o ile jest wymagana,
 • operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o  której  mowa  w  art. 4  ust. 2a  ustawy  z dnia  24 sierpnia 1991 r. o ochronie  przeciwpożarowej,
 • postanowienie (uzgodnienie), o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o  odpadach,
 • zaświadczenie o niekaralności:
 1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 2. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia  6 czerwca   1997 r. - Kodeks karny,
 • zaświadczenie    o    niekaralności    posiadacza   odpadów   za   przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • oświadczenie o niekaralności  posiadacza odpadów będącego osobą  fizyczną  prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za wykroczenia  określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o  odpadach,
 • oświadczenie, że w stosunku do:
 1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 2. posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,
w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 z dnia 14 grudnia 2012 r. o  odpadach,
 • oświadczenie,   że   wspólnik,   prokurent, członek  zarządu  lub  członek  rady nadzorczej posiadacza odpadów  nie  jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem,  członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o  cofnięciu  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów,  zezwolenia  na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na  wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o  odpadach.
 
 

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie później  niż w ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa w wysokości: 616,00 zł za zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 2. Opłata w  wysokości 17,00 zł za złożenie pełnomocnictwa, w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Słubicach: 28 8371 0009 0009 1936 2000 0010

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Słubickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Odpady przewidziane do zbierania i przetwarzania winny być sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.
 
Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podstawa prawna

Art. 41 ust.1 i ust. 5 oraz art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Słubicki
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Derejsabicz Data wytworzenia informacji: 2018-09-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Regina Waszkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-09-26 13:29:49
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Derejsabicz Data udostępnienia informacji: 2018-09-26 13:32:26
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Derejsabicz Data ostatniej zmiany: 2018-09-28 08:09:48
Artykuł był wyświetlony: 393 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu