ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wystąpienia Powiatu Słubickiego z partnerstwa do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 612/18 Obowiązujący
2 2018-10-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątku oraz zagospodarowanie części przydatnych elementów mebli 611/18 Obowiązujący
3 2018-10-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 610/18 Obowiązujący
4 2018-10-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu słubickiego w 2019 roku 609/18 Obowiązujący
5 2018-10-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 608/18 Obowiązujący
6 2018-10-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 607/18 Obowiązujący
7 2018-10-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 606/18 Obowiązujący
8 2018-10-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 605/18 Obowiązujący
9 2018-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 604/18 Obowiązujący
10 2018-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu sprawie zmian w uchwale Nr XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026 603/18 Obowiązujący
11 2018-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na rozbiórkę obiektu garażowo – gospodarczego 602/18 Obowiązujący
12 2018-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Słubickiego w roku 2019 601/18 Obowiązujący
13 2018-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 600/18 Obowiązujący
14 2018-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji pozostałych środków trwałych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 599/18 Obowiązujący
15 2018-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku 598/18 Obowiązujący
16 2018-10-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 597/18 Obowiązujący
17 2018-10-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 596/18 Obowiązujący
18 2018-10-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 595/18 Obowiązujący
19 2018-10-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 594/18 Obowiązujący
20 2018-10-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 593/18 Obowiązujący
21 2018-09-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 592/18 Obowiązujący
22 2018-09-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 591/18 Obowiązujący
23 2018-09-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 590/18 Obowiązujący
24 2018-10-16 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr LIV 16 października 2018 r. LIV/18 Obowiązujący
25 2018-10-16 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018 LIV/260/18 Obowiązujący
26 2018-10-16 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej LIV/259/18 Obowiązujący
27 2018-10-16 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok LIV/258/18 Obowiązujący
28 2018-10-16 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr LIII 28 września 2018 r LIII/18 Obowiązujący
29 2018-09-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018 - 2026 LIII/257/18 Obowiązujący
30 2018-09-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018 LIII/256/18 Obowiązujący
31 2018-09-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu słubickiego LIII/255/18 Obowiązujący
32 2018-09-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2019 LIII/254/18 Obowiązujący
33 2018-09-28 Uchwały Rady Powiatu o zmianie uchwały Nr XLIX/236/18 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2018 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych LIII/253/18 Obowiązujący
34 2018-09-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słubickiego LIII/252/18 Obowiązujący
35 2018-09-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z LII sesji w dniu 25 czerwca 2018 r. LII/18 Obowiązujący
36 2018-09-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 589/18 Obowiązujący
37 2018-09-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu 588/18 Obowiązujący
38 2018-09-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 587/18 Obowiązujący
39 2018-09-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 586/18 Obowiązujący
40 2018-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 585/18 Obowiązujący
41 2018-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 584/18 Obowiązujący
42 2018-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 583/18 Obowiązujący
43 2018-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 582/18 Obowiązujący
44 2018-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 581/18 Obowiązujący
45 2018-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji pozostałych środków trwałych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 580/18 Obowiązujący
46 2018-08-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zgłoszenia do objęcia funkcji członka rady nadzorczej 579/18 Obowiązujący
47 2018-08-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 578/18 Obowiązujący
48 2018-08-30 Uchwały Zarządu Powiatu o zmianie uchwały Nr 458/17 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Słubickiego do realizacji projektu partnerskiego w ramach osi priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 577/18 Obowiązujący
49 2018-08-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 576/18 Obowiązujący
50 2018-08-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego 575/18 Obowiązujący
51 2018-08-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu 574/18 Obowiązujący
52 2018-08-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku 573/18 Obowiązujący
53 2018-08-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 572/18 Obowiązujący
54 2018-08-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 571/18 Obowiązujący
55 2018-08-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych w gminie Rzepin do kategorii dróg gminnych 570/18 Obowiązujący
56 2018-08-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 569/18 Obowiązujący
57 2018-08-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 568/18 Obowiązujący
58 2018-08-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 567/18 Obowiązujący
59 2018-08-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słubicach 566/18 Obowiązujący
60 2018-08-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 565/18 Obowiązujący
61 2018-08-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 564/18 Obowiązujący
62 2018-08-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 563/18 Obowiązujący
63 2018-08-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 562/18 Obowiązujący
64 2018-08-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 561/18 Obowiązujący
65 2018-08-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 560/18 Obowiązujący
66 2018-07-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 559/18 Obowiązujący
67 2018-07-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 558/18 Obowiązujący
68 2018-07-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 557/18 Obowiązujący
69 2018-07-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 556/18 Obowiązujący
70 2018-07-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 555/18 Obowiązujący
71 2018-07-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 554/18 Obowiązujący
72 2018-07-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 553/18 Obowiązujący
73 2018-07-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 552/18 Obowiązujący
74 2018-07-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 551/17 Obowiązujący
75 2018-07-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej w powiecie Krośnieńskim 550/18 Obowiązujący
76 2018-07-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 549/18 Obowiązujący
77 2018-07-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 548/18 Obowiązujący
78 2018-07-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok 547.1/18 Obowiązujący
79 2018-07-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 547/18 Obowiązujący
80 2018-06-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie do realizacji projektu finansowanego z Funduszy Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA z Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 546/18 Obowiązujący
81 2018-06-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach do realizacji projektu finansowanego z Funduszy Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA z Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 545/18 Obowiązujący
82 2018-06-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 544/18 Obowiązujący
83 2018-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 543/18 Obowiązujący
84 2018-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 542/18 Obowiązujący
85 2018-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na podział dz. nr 280/2, położonej w obrębie 145 - m. Cybinka 541/18 Obowiązujący
86 2018-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzepin na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” 540/18 Obowiązujący
87 2018-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach 539/18 Obowiązujący
88 2018-06-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 538/18 Obowiązujący
89 2018-06-25 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z LI sesji w dniu 29 maja 2018 r. LI/18 Obowiązujący
90 2018-06-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie „Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słubicki” LII/251/18 Obowiązujący
91 2018-06-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słubicki LII/250/18 Obowiązujący
92 2018-06-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu słubickiego LII/249/18 Obowiązujący
93 2018-06-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego za 2017 rok LII/248/18 Obowiązujący
94 2018-06-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2017 LII/247/18 Obowiązujący
95 2018-06-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2017 LII/246/18 Obowiązujący
96 2018-06-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018 LII/245/18 Obowiązujący
97 2018-06-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 537/18 Obowiązujący
98 2018-06-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 536/18 Obowiązujący
99 2018-06-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 535/18 Obowiązujący
100 2018-06-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 534/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu