ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na wycinkę drzew 50/19 Obowiązujący
2 2019-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 49/19 Obowiązujący
3 2019-03-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok 48/19 Obowiązujący
4 2019-03-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 47/19 Obowiązujący
5 2019-02-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 46/19 Obowiązujący
6 2019-02-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Kobiet 45/19 Obowiązujący
7 2019-02-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok 44/19 Obowiązujący
8 2019-02-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Słubickiego VI/40/19 Obowiązujący
9 2019-02-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji 4-letniego Technikum w Ośnie Lubuskim VI/39/19 Obowiązujący
10 2019-02-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji 2-letniej Szkoły Policealnej w Ośnie Lubuskim VI/38/19 Obowiązujący
11 2019-02-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru wyłączenia szkół i placówek oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim VI/37/19 Obowiązujący
12 2019-02-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Powiatowi Sulęcińskiemu zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Słubickiego w zakresie wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera VI/36/19 Obowiązujący
13 2019-02-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2019 oku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych VI/35/19 Obowiązujący
14 2019-02-26 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr II/16/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2019 roku VI/34/19 Obowiązujący
15 2019-02-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr V 29 stycznia 2019 r. V/19 Obowiązujący
16 2019-02-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok 43/19 Obowiązujący
17 2019-02-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku 42/19 Obowiązujący
18 2019-02-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i procedur w zakresie rozpatrywania, udzielania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku 41/19 Obowiązujący
19 2019-02-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok 40/19 Obowiązujący
20 2019-02-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru kandydatek do Powiatowej Rady Kobiet 39/19 Obowiązujący
21 2019-02-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 38/19 Obowiązujący
22 2019-02-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej w powiecie krośnieńskim 37/19 Obowiązujący
23 2019-02-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach 36/19 Obowiązujący
24 2019-02-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach 35/19 Obowiązujący
25 2019-02-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru kandydatek na członków Powiatowej Rady Kobiet 34/19 Obowiązujący
26 2019-02-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Powiatowej Rady Kobiet 33/19 Obowiązujący
27 2019-02-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok 32/19 Obowiązujący
28 2019-02-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zwolnienia dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego 31/19 Obowiązujący
29 2019-02-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 30/19 Obowiązujący
30 2019-02-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 29/19 Obowiązujący
31 2019-01-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok 28/19 Obowiązujący
32 2019-01-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 27/19 Obowiązujący
33 2019-01-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok 26/19 Obowiązujący
34 2019-01-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 25/19 Obowiązujący
35 2019-01-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 24/19 Obowiązujący
36 2019-01-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 23/19 Obowiązujący
37 2019-01-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale III/21/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2019-2026 V/33/19 Obowiązujący
38 2019-01-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok V/32/19 Obowiązujący
39 2019-01-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr II/8/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Słubickiego V/31/19 Obowiązujący
40 2019-01-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2019 roku V/30/19 Obowiązujący
41 2019-01-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy V/29/19 Obowiązujący
42 2019-01-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Słubicach V/28/19 Obowiązujący
43 2019-01-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V/27/19 Obowiązujący
44 2019-01-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi V/26/19 Obowiązujący
45 2019-01-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok V/25/19 Obowiązujący
46 2019-01-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Słubickiego V/24/19 Obowiązujący
47 2019-01-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr IV 18 stycznia 2019 r. IV/19 Obowiązujący
48 2019-01-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr III 20 grudnia 2018 r. III/18 Obowiązujący
49 2019-01-18 Uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Słubickiego IV/23/19 Obowiązujący
50 2019-01-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok 22/19 Obowiązujący
51 2019-01-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 21/19 Obowiązujący
52 2019-01-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego 20/19 Obowiązujący
53 2019-01-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu 19/19 Obowiązujący
54 2019-01-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości Powiatu Słubickiego 18/19 Obowiązujący
55 2019-01-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok 17/19 Obowiązujący
56 2019-01-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2019 rok 16/19 Obowiązujący
57 2019-01-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 15/19 Obowiązujący
58 2018-12-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 14/18 Obowiązujący
59 2018-12-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 13/18 Obowiązujący
60 2018-12-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 12/18 Obowiązujący
61 2018-12-20 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2019 rok III/22/18 Obowiązujący
62 2018-12-20 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2019-2016 III/21/18 Obowiązujący
63 2018-12-20 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018 - 2026 III/20/18 Obowiązujący
64 2018-12-20 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018 III/19/18 Obowiązujący
65 2018-12-20 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr II/10/18 w sprawie określenia składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Powiatu Słubickiego III/18/18 Obowiązujący
66 2018-12-20 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2019 rok III/17/18 Obowiązujący
67 2018-12-20 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr II 12 grudnia 2018 r. II/18 Obowiązujący
68 2018-12-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczonego do użyczenia 11/18 Obowiązujący
69 2018-12-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 10/18 Obowiązujący
70 2018-12-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+” na terenie powiatu słubickiego w 2019 roku 9/18 Obowiązujący
71 2018-12-12 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę Nr 596/18 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 8/18 Obowiązujący
72 2018-12-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczestników Dziennego Domu Senior+ w Powiecie Słubickim 7/18 Obowiązujący
73 2018-12-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku 6/18 Obowiązujący
74 2018-12-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach 5/18 Obowiązujący
75 2018-12-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 4/18 Obowiązujący
76 2018-12-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2019 roku II/16/18 Obowiązujący
77 2018-12-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018 - 2026 II/15/18 Obowiązujący
78 2018-12-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok II/14/18 Obowiązujący
79 2018-12-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Słubickiego II/13/18 Obowiązujący
80 2018-12-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego II/12/18 Obowiązujący
81 2018-12-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego II/11/18 Obowiązujący
82 2018-12-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Powiatu Słubickiego II/10/18 Obowiązujący
83 2018-12-12 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr XXV/111/05 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Słubickiego II/9/18 Obowiązujący
84 2018-12-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Słubickiego II/8/18 Obowiązujący
85 2018-12-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Słubickiego II/7/18 Obowiązujący
86 2018-12-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Słubickiego sprawujących swoje funkcje w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru lub społecznie II/6/18 Obowiązujący
87 2018-12-12 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr I 23 listopada 2018 r. I/18 Obowiązujący
88 2018-12-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+” na terenie powiatu słubickiego w 2019 roku oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 3/18 Obowiązujący
89 2018-12-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 2/18 Obowiązujący
90 2018-11-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 1/18 Obowiązujący
91 2018-11-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 620/18 Obowiązujący
92 2018-11-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu słubickiego w 2019 roku 619/18 Obowiązujący
93 2018-11-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 618/18 Obowiązujący
94 2018-11-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 617/18 Obowiązujący
95 2018-11-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+” na terenie powiatu słubickiego w 2019 roku 616/18 Obowiązujący
96 2018-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu słubickiego w 2019 roku oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 615/18 Obowiązujący
97 2018-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR+” na terenie powiatu słubickiego w 2019 roku 614/18 Obowiązujący
98 2018-11-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 613/18 Obowiązujący
99 2018-11-23 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Członków Zarządu Powiatu Słubickiego I/5/18 Obowiązujący
100 2018-11-23 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Słubickiego I/4/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu