ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
401 2016-11-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 262/16 Obowiązujący
402 2016-11-09 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 216 XXXII/137/16 Obowiązujący
403 2016-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 261/16 Obowiązujący
404 2016-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 260/16 Obowiązujący
405 2016-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 259/16 Obowiązujący
406 2016-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 258/16 Obowiązujący
407 2016-10-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 257/16 Obowiązujący
408 2016-10-25 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXX/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 4 października 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXX/16 Obowiązujący
409 2016-10-25 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok XXXI/136/16 Obowiązujący
410 2016-10-25 Uchwały Rady Powiatu W sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok XXXI/135/16 Obowiązujący
411 2016-10-25 Uchwały Rady Powiatu W sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku XXXI/134/16 Nieobowiązujący
412 2016-10-25 Uchwały Rady Powiatu W sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok XXXI/133/16 Obowiązujący
413 2016-10-25 Uchwały Rady Powiatu W sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2017 XXXI/132/16 Obowiązujący
414 2016-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 256/16 Obowiązujący
415 2016-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 255/16 Obowiązujący
416 2016-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i procedur w zakresie rozpatrywania, udzielania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku 254/16 Obowiązujący
417 2016-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 253/16 Obowiązujący
418 2016-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 252/16 Obowiązujący
419 2016-10-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 251/16 Obowiązujący
420 2016-10-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 250/16 Obowiązujący
421 2016-10-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia diagnozy stanu i potrzeb szkolnictwa zawodowego w Powiecie Słubickim 249/16 Obowiązujący
422 2016-10-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 248/16 Obowiązujący
423 2016-10-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 247/16 Obowiązujący
424 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Słubickiego prawa własności nieruchomości zabudowanej byłym Terminalem Towarowych Odpraw Celnych w Świecku XXX/131/16 Obowiązujący
425 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Słubickiego p. Marię Palichleb XXX/130/16 Obowiązujący
426 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego p. Wiesława Kołoszę XXX/129/16 Obowiązujący
427 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XXX/128/16 Obowiązujący
428 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016 XXX/127/16 Obowiązujący
429 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości XXX/126/16 Obowiązujący
430 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr II/9/14 w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego XXX/125/16 Obowiązujący
431 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr XIX/113/08 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz ustalenia warunków i sposobów ich przyznawania, nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej XXX/124/16 Obowiązujący
432 2016-10-04 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXIX/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 6 września 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXIX/16 Obowiązujący
433 2016-08-12 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXVIII/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 12 sierpnia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXVIII/16 Obowiązujący
434 2016-07-06 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXVII/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 6 lipca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXVII/16 Obowiązujący
435 2016-06-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXVI/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 28 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXVI/16 Obowiązujący
436 2016-09-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 246/16 Obowiązujący
437 2016-09-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 245/16 Obowiązujący
438 2016-09-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 244/16 Obowiązujący
439 2016-09-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 243/16 Obowiązujący
440 2016-09-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 242/16 Obowiązujący
441 2016-09-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 241/16 Obowiązujący
442 2016-09-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach 240/16 Obowiązujący
443 2016-09-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 239/16 Obowiązujący
444 2016-09-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 238/16 Obowiązujący
445 2016-09-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru partnera do projektu na realizację zadań częściowych w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego 237/16 Obowiązujący
446 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 236/16 Obowiązujący
447 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 235/16 Obowiązujący
448 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert 234/16 Obowiązujący
449 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach 233/16 Obowiązujący
450 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 232/16 Obowiązujący
451 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach 231/16 Obowiązujący
452 2016-08-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 230/16 Obowiązujący
453 2016-08-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 229/16 Obowiązujący
454 2016-08-25 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę nr 223/16 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 11 sierpnia 2016 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 228/16 Obowiązujący
455 2016-08-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 227/16 Obowiązujący
456 2016-08-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im Zbigniewa Herberta w Słubicach 226/16 Obowiązujący
457 2016-08-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 225/16 Obowiązujący
458 2016-08-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 224/16 Obowiązujący
459 2016-08-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 223/16 Zmieniony
460 2016-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 222/16 Obowiązujący
461 2016-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz planu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2016 roku 221/16 Obowiązujący
462 2016-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia o konkursie na partnera dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek kształcenia zawodowego (pracodawcy, organizacje pracodawców, przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni) w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu, w ramach Osi Priorytetowej VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 220/16 Obowiązujący
463 2016-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w formie przetargu nieograniczonego 219/16 Obowiązujący
464 2016-09-06 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Słubickiego XXIX/123/16 Obowiązujący
465 2016-09-06 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Słubickiego XXIX/122/16 Obowiązujący
466 2016-09-06 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2016 roku, sygn. akt ll SA/Go 503/16 XXIX/121/16 Obowiązujący
467 2016-08-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Słubickiego odnośnie aktualnej sytuacji w Powiecie Słubickim XXVIII/120/16 Obowiązujący
468 2016-07-28 Uchwały Zarządu Powiatu uchylająca uchwałę Nr 204/16 w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie 218/16 Obowiązujący
469 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 217/16 Obowiązujący
470 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 216/16 Obowiązujący
471 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 215/16 Obowiązujący
472 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchylenia uchwały Nr 201/16 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 17 czerwca 2016 r. dot. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach 214/16 Obowiązujący
473 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 213/16 Obowiązujący
474 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 212/16 Obowiązujący
475 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przeznaczonego do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego 211/16 Obowiązujący
476 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do przedaży w formie przetargu nieograniczonego 210/16 Obowiązujący
477 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 209/16 Obowiązujący
478 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach 208/16 Obowiązujący
479 2016-07-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 207/16 Obowiązujący
480 2016-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 206/16 Obowiązujący
481 2016-07-06 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie wydarzeń w Starostwie Powiatowym w dniach 30.06.2016 r. i 01.07.2016 r. XXVI/119/16 Obowiązujący
482 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości XXVI/118/16 Obowiązujący
483 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości XXVI/117/16 Obowiązujący
484 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Słubicach XXVI/116/16 Obowiązujący
485 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016 – 2018 XXVI/115/16 Obowiązujący
486 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016 – 2018 XXVI/114/16 Obowiązujący
487 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok XXVI/113/16 Obowiązujący
488 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2015 XXVI/112/16 Obowiązujący
489 2016-06-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2015 XXVI/111/16 Obowiązujący
490 2016-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 205/16 Obowiązujący
491 2016-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie 204/16 Nieważny
492 2016-06-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 203/16 Obowiązujący
493 2016-06-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 202/16 Obowiązujący
494 2016-06-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XXV sesji Rady Powiatu Słubickiego w dniu 31 maja 2016 r. XXV/16 Obowiązujący
495 2016-06-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach 201/16 Nieważny
496 2016-06-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia 200/16 Nieważny
497 2016-06-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 199/16 Obowiązujący
498 2016-06-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniowo - usługową w formie przetargu nieograniczonego 198/16 Nieważny
499 2016-06-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 197/16 Nieważny
500 2016-06-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 196/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu