ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
401 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Słubickiego XXIII/93/16 Obowiązujący
402 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach za 2015 rok. XXIII/92/16 Obowiązujący
403 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2016 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. XXIII/91/16 Obowiązujący
404 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2016 roku. XXIII/90/16 Obowiązujący
405 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016. XXIII/89/16 Obowiązujący
406 2016-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016 – 2026. XXIII/88/16 Obowiązujący
407 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XXIII/87/16 Obowiązujący
408 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów XXIII/86/16 Nieważny
409 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Słubickiego sprawującego swoją funkcję w ramach stosunku pracy XXIII/85/16 Obowiązujący
410 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Słubickiego sprawującego swoją funkcję społecznie XXIII/84/16 Obowiązujący
411 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Słubickiego sprawującego swoją funkcję społecznie XXIII/83/16 Obowiązujący
412 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Słubickiego XXIII/82/16 Obowiązujący
413 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Słubickiego XXIII/81/16 Obowiązujący
414 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia odwołania Starosty Słubickiego XXIII/80/16 Obowiązujący
415 2016-03-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej 159/16 Obowiązujący
416 2016-03-14 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXI/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 23 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXI/16 Obowiązujący
417 2016-03-14 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XX/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniach 4 lutego i 10 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XX/16 Obowiązujący
418 2016-03-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 158/16 Nieważny
419 2016-03-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych Powiatu Słubickiego z tytułu najmu powierzchni użytkowej 157/16 Obowiązujący
420 2016-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 156/16 Obowiązujący
421 2016-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji 155/16 Obowiązujący
422 2016-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 154/16 Obowiązujący
423 2016-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 153/16 Obowiązujący
424 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 152/16 Obowiązujący
425 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 151/16 Obowiązujący
426 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 150/16 Obowiązujący
427 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 149/16 Obowiązujący
428 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej 148/16 Obowiązujący
429 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku nr 5 na terenie Terminala w Świecku 147/16 Nieważny
430 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 146/16 Nieważny
431 2016-02-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 145/16 Obowiązujący
432 2016-02-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji stypendialnej 144/16 Obowiązujący
433 2016-02-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 143/16 Nieważny
434 2016-02-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 142/16 Nieważny
435 2016-02-23 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XIX/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 14 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XIX/16 Obowiązujący
436 2016-02-23 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020 XXI/79/16 Obowiązujący
437 2016-02-04 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr II/10/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Słubickiego. XX/78/16 Nieważny
438 2016-02-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów. XX/77/16 Nieważny
439 2016-02-04 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XVIII/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 29 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XVIII/15 Obowiązujący
440 2016-01-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 141/16 Nieważny
441 2016-01-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego 140/16 Obowiązujący
442 2016-01-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 139/16 Obowiązujący
443 2016-01-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 138/16 Obowiązujący
444 2016-01-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie 137/16 Nieobowiązujący
445 2016-01-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia programu działalności oraz rocznego planu pracy na 2016 r. Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie 136/16 Obowiązujący
446 2016-01-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 135/16 Nieważny
447 2015-12-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XVII/15 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 10 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XVII/15 Obowiązujący
448 2015-12-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XVI/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XVI/15 Obowiązujący
449 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016 – 2018 XVIII/76/15 Obowiązujący
450 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Słubice zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej XVIII/75/15 Obowiązujący
451 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XVIII/74/15 Obowiązujący
452 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słubickiego XVIII/73/15 Obowiązujący
453 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2016 rok . XVIII/72/15 Obowiązujący
454 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu XVIII/71/15 Obowiązujący
455 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu XVIII/70/15 Obowiązujący
456 2015-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 134/15 Obowiązujący
457 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XVIII/69/15 Obowiązujący
458 2015-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 133/15 Obowiązujący
459 2015-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu 132/15 Obowiązujący
460 2015-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu, położonej w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 131/15 Obowiązujący
461 2015-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 130/15 Obowiązujący
462 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 129/15 Obowiązujący
463 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 128/15 Obowiązujący
464 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 127/15 Obowiązujący
465 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 126/15 Obowiązujący
466 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 125/15 Obowiązujący
467 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 124/15 Obowiązujący
468 2015-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu XVII/68/15 Obowiązujący
469 2015-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu XVII/67/15 Obowiązujący
470 2015-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 123/15 Obowiązujący
471 2015-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 122/15 Obowiązujący
472 2015-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 121/15 Obowiązujący
473 2015-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 120/15 Obowiązujący
474 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 119/15 Obowiązujący
475 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 118/15 Obowiązujący
476 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 117/15 Obowiązujący
477 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert 116/15 Obowiązujący
478 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku 115/15 Obowiązujący
479 2015-11-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 114/15 Obowiązujący
480 2015-11-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 113/15 Obowiązujący
481 2015-11-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale Nr III/13/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2015-2026 112/15 Obowiązujący
482 2015-11-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 111/15 Nieobowiązujący
483 2015-11-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok XVi/66/15 Obowiązujący
484 2015-11-24 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XVI/65/15 Obowiązujący
485 2015-11-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2016 roku XVI/64/15 Obowiązujący
486 2015-11-24 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca Regulamin przyznawania stypendium i nagrody Starosty Słubickiego XVI/63/15 Obowiązujący
487 2015-11-24 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XV/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 27 października 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XV/15 Obowiązujący
488 2015-11-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 110/15 Obowiązujący
489 2015-11-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji stypendialnej 109/15 Nieobowiązujący
490 2015-11-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 51/100 w nieruchomości zabudowanej 108/15 Obowiązujący
491 2015-11-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 107/15 Obowiązujący
492 2015-11-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 106/15 Obowiązujący
493 2015-10-27 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XIV/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 29 września 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XIV/15 Obowiązujący
494 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XV/62/15 Obowiązujący
495 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obsługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Powiatu Słubickiego XV/61/15 Obowiązujący
496 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XV/60/15 Obowiązujący
497 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy XV/59/15 Obowiązujący
498 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia treści zmian w statucie Związku Powiatów Lubuskich XV/58/15 Obowiązujący
499 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od tych czynności w roku 2016 XV/57/15 Obowiązujący
500 2015-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 105/15 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu