ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
201 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok XL/183/17 Obowiązujący
202 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r XL/182/17 Obowiązujący
203 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim XL/181/17 Obowiązujący
204 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Powiatowi Międzyrzeckiemu realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na udostępnianiu dla mieszkańców Powiatu Słubickiego miejsc całodobowych i świadczeniu usług w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem raźniej” w Skwierzynie XL/180/17 Obowiązujący
205 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego za 2016 rok XL/179/17 Obowiązujący
206 2017-05-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XXXIX sesji w dniu 25 kwietnia 2017 r. XXXIX/17 Obowiązujący
207 2017-05-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 333/17 Obowiązujący
208 2017-05-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 332/17 Obowiązujący
209 2017-05-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru partnera do realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 331/17 Obowiązujący
210 2017-05-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 330/17 Obowiązujący
211 2017-05-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu 329/17 Obowiązujący
212 2017-04-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej 328/17 Obowiązujący
213 2017-04-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach 327/17 Obowiązujący
214 2017-04-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach 326/17 Obowiązujący
215 2017-04-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert 325/17 Obowiązujący
216 2017-04-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 324/17 Obowiązujący
217 2017-04-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 323/17 Obowiązujący
218 2017-04-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 322/17 Obowiązujący
219 2017-04-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości Powiatu Słubickiego 321/17 Obowiązujący
220 2017-04-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2017 XXXIX/178/17 Obowiązujący
221 2017-04-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Słubickiego innym instrumentem płatniczym XXXIX/177/17 Obowiązujący
222 2017-04-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Słubickiego XXXIX/176/17 Obowiązujący
223 2017-04-25 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XXXVIII sesji w dniu 29 marca 2017 r. XXXVIII/17 Obowiązujący
224 2017-04-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Kierownikiem Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie 320/17 Obowiązujący
225 2017-04-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagrody finansowej za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 319/17 Obowiązujący
226 2017-04-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w latach 2017 – 2018 318/17 Obowiązujący
227 2017-04-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz planu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2017 roku 317/17 Obowiązujący
228 2017-04-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 316/17 Obowiązujący
229 2017-04-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach 315/17 Obowiązujący
230 2017-03-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 314/17 Obowiązujący
231 2017-03-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchylenia uchwały Nr 297/17 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 313/17 Obowiązujący
232 2017-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatrudnienia dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego 312/17 Obowiązujący
233 2017-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 311/17 Obowiązujący
234 2017-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 310/17 Obowiązujący
235 2017-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Słubickiego prawa własności nieruchomości 309/17 Obowiązujący
236 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach XXXVIII/175/17 Obowiązujący
237 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze XXXVIII/174/17 Obowiązujący
238 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 XXXVIII/173/17 Obowiązujący
239 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2017 XXXVIII/172/17 Obowiązujący
240 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. XXXVIII/171/17 Obowiązujący
241 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach za 2016 rok XXXVIII/170/17 Obowiązujący
242 2017-03-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XXXVII sesji w dniu 28 lutego 2017 r. XXXVII/17 Obowiązujący
243 2017-03-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na partnera dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim” 308/17 Obowiązujący
244 2017-03-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 307/17 Obowiązujący
245 2017-03-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji (...) 306/17 Obowiązujący
246 2017-03-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach 305/17 Obowiązujący
247 2017-03-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 304/17 Obowiązujący
248 2017-02-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Słubicach 303/17 Obowiązujący
249 2017-02-28 Uchwały Zarządu Powiatu w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zad. publ. z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w latach 2017 – 2018 302/17 Obowiązujący
250 2017-02-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w latach 2017 – 2018 301/17 Obowiązujący
251 2017-02-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu XXXVII/169/17 Obowiązujący
252 2017-02-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2017 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XXXVII/168/17 Obowiązujący
253 2017-02-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim XXXVII/167/17 Obowiązujący
254 2017-02-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach XXXVII/166/17 Obowiązujący
255 2017-02-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok XXXVII/165/17 Obowiązujący
256 2017-02-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXVI/17 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 17 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXVI/17 Obowiązujący
257 2017-02-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXV/17 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 26 stycznia 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXV/17 Obowiązujący
258 2017-02-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 300/17 Obowiązujący
259 2017-02-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 299/17 Obowiązujący
260 2017-02-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i procedur w zakresie rozpatrywania, udzielania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku 298/17 Obowiązujący
261 2017-02-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 297/17 Obowiązujący
262 2017-02-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na remont 296/17 Obowiązujący
263 2017-02-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w latach 2017 – 2018 295/17 Obowiązujący
264 2017-02-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 294/17 Obowiązujący
265 2017-01-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie remontu, przebudowy i doposażenia istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego będącego w nieruchomości powiatu słubickiego 293/17 Obowiązujący
266 2017-01-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odwołania pełnomocnictw 292/17 Obowiązujący
267 2017-01-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. 291/17 Obowiązujący
268 2017-01-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 290/17 Obowiązujący
269 2017-01-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych związanych z realizacją rodzinnej pieczy zastępczej 289/17 Obowiązujący
270 2017-01-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w latach 2017 – 2018 288/17 Obowiązujący
271 2017-01-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odwołania pełnomocnictwa 287/17 Obowiązujący
272 2017-01-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 286/17 Obowiązujący
273 2016-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 285/16 Obowiązujący
274 2017-02-17 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok XXXVI/164/17 Obowiązujący
275 2017-02-17 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 XXXVI/163/17 Obowiązujący
276 2017-02-17 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obsługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Powiatu Słubickiego XXXVI/162/17 Obowiązujący
277 2017-02-17 Uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego XXXVI/161/17 Obowiązujący
278 2017-01-26 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego XXXV/160/17 Obowiązujący
279 2017-01-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyznaczenia radnego Powiatu Słubickiego do składu Rady Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu Słubickiego XXXV/159/17 Obowiązujący
280 2017-01-26 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu Słubickiego XXXV/158/17 Obowiązujący
281 2017-01-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych do pracy w komisji bezpieczeństwa i porządku XXXV/157/17 Obowiązujący
282 2017-01-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku XXXV/156/17 Obowiązujący
283 2017-01-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXIV/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 30 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXIV/16 Obowiązujący
284 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego planowanej reorganizacji administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej XXXIV/155/16 Obowiązujący
285 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie apelu do Wojewody Lubuskiego o podjęcie partnerskiej współpracy z Zarządem Powiatu Słubickiego XXXIV/154/16 Obowiązujący
286 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2017 rok XXXIV/153/16 Obowiązujący
287 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Starostwo Powiatowe w Słubicach XXXIV/152/16 Obowiązujący
288 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie woli utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim XXXIV/151/16 Obowiązujący
289 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słubickiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 XXXIV/150/16 Obowiązujący
290 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2017 XXXIV/149/16 Obowiązujący
291 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 XXXIV/148/16 Obowiązujący
292 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016-2026 XXXIV/147/16 Obowiązujący
293 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016 XXXIV/146/16 Obowiązujący
294 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 XXXIV/145/16 Obowiązujący
295 2016-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nadania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu o zawierania w imieniu Powiatu Słubickiego umów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki i dokonywania w nich zmian 284/16 Obowiązujący
296 2016-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Powiat Słubicki 283/16 Obowiązujący
297 2016-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 282/16 Obowiązujący
298 2016-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 281/16 Obowiązujący
299 2016-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku 280/16 Obowiązujący
300 2016-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie na 2017 r. 279/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu