ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
201 2017-01-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXIV/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 30 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXIV/16 Obowiązujący
202 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego planowanej reorganizacji administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej XXXIV/155/16 Obowiązujący
203 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie apelu do Wojewody Lubuskiego o podjęcie partnerskiej współpracy z Zarządem Powiatu Słubickiego XXXIV/154/16 Obowiązujący
204 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2017 rok XXXIV/153/16 Obowiązujący
205 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Starostwo Powiatowe w Słubicach XXXIV/152/16 Obowiązujący
206 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie woli utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim XXXIV/151/16 Obowiązujący
207 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słubickiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 XXXIV/150/16 Obowiązujący
208 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2017 XXXIV/149/16 Obowiązujący
209 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 XXXIV/148/16 Obowiązujący
210 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016-2026 XXXIV/147/16 Obowiązujący
211 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016 XXXIV/146/16 Obowiązujący
212 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 XXXIV/145/16 Obowiązujący
213 2016-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nadania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu o zawierania w imieniu Powiatu Słubickiego umów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki i dokonywania w nich zmian 284/16 Obowiązujący
214 2016-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Powiat Słubicki 283/16 Obowiązujący
215 2016-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 282/16 Obowiązujący
216 2016-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 281/16 Obowiązujący
217 2016-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku 280/16 Obowiązujący
218 2016-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie na 2017 r. 279/16 Obowiązujący
219 2016-12-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu Słubickiego na 2016 rok 278/16 Obowiązujący
220 2016-12-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXIII/16 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 29 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXIII/16 Obowiązujący
221 2016-12-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXII/16 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 9 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXII/16 Obowiązujący
222 2016-12-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXI/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 25 października 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXI/16 Obowiązujący
223 2016-12-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 277/16 Obowiązujący
224 2016-12-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji środków trwałych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słubicach 276/16 Obowiązujący
225 2016-12-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 275/16 Obowiązujący
226 2016-12-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych wykonywanych na terenie Powiatu Słubickiego w 2017 roku 274/16 Obowiązujący
227 2016-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 273/16 Obowiązujący
228 2016-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 272/16 Obowiązujący
229 2016-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku 271/16 Obowiązujący
230 2016-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 270/16 Obowiązujący
231 2016-12-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 269/16 Obowiązujący
232 2016-11-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 268/16 Obowiązujący
233 2016-11-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 267/16 Obowiązujący
234 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia wg właściwości XXXIII/144/16 Obowiązujący
235 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XXXIII/143/16 Obowiązujący
236 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016-2026 XXXIII/141/16 Obowiązujący
237 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016 XXXIII/142/16 Obowiązujący
238 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca Regulamin przyznawania stypendium i nagrody Starosty Słubickiego XXXIII/140/16 Obowiązujący
239 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie woli rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach XXXIII/139/16 Obowiązujący
240 2016-11-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie 266/16 Obowiązujący
241 2016-11-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 265/16 Obowiązujący
242 2016-11-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 264/16 Obowiązujący
243 2016-11-09 Uchwały Rady Powiatu W sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. odpowiedzi na skargi kasacyjne i wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania Powiatu Słubickiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skarg kasacyjnych Wojewody Lubuskiego i Prokuratury Regionalnej w Szczecinie XXXII/138/16 Obowiązujący
244 2016-11-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 263/16 Obowiązujący
245 2016-11-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 262/16 Obowiązujący
246 2016-11-09 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 216 XXXII/137/16 Obowiązujący
247 2016-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 261/16 Obowiązujący
248 2016-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 260/16 Obowiązujący
249 2016-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 259/16 Obowiązujący
250 2016-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 258/16 Obowiązujący
251 2016-10-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 257/16 Obowiązujący
252 2016-10-25 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXX/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 4 października 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXX/16 Obowiązujący
253 2016-10-25 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok XXXI/136/16 Obowiązujący
254 2016-10-25 Uchwały Rady Powiatu W sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok XXXI/135/16 Obowiązujący
255 2016-10-25 Uchwały Rady Powiatu W sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku XXXI/134/16 Obowiązujący
256 2016-10-25 Uchwały Rady Powiatu W sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok XXXI/133/16 Obowiązujący
257 2016-10-25 Uchwały Rady Powiatu W sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2017 XXXI/132/16 Obowiązujący
258 2016-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 256/16 Obowiązujący
259 2016-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 255/16 Obowiązujący
260 2016-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i procedur w zakresie rozpatrywania, udzielania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku 254/16 Obowiązujący
261 2016-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 253/16 Obowiązujący
262 2016-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 252/16 Obowiązujący
263 2016-10-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 251/16 Obowiązujący
264 2016-10-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 250/16 Obowiązujący
265 2016-10-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia diagnozy stanu i potrzeb szkolnictwa zawodowego w Powiecie Słubickim 249/16 Obowiązujący
266 2016-10-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 248/16 Obowiązujący
267 2016-10-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 247/16 Obowiązujący
268 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Słubickiego prawa własności nieruchomości zabudowanej byłym Terminalem Towarowych Odpraw Celnych w Świecku XXX/131/16 Obowiązujący
269 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Słubickiego p. Marię Palichleb XXX/130/16 Obowiązujący
270 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego p. Wiesława Kołoszę XXX/129/16 Obowiązujący
271 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XXX/128/16 Obowiązujący
272 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016 XXX/127/16 Obowiązujący
273 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości XXX/126/16 Obowiązujący
274 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr II/9/14 w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego XXX/125/16 Obowiązujący
275 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr XIX/113/08 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz ustalenia warunków i sposobów ich przyznawania, nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej XXX/124/16 Obowiązujący
276 2016-10-04 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXIX/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 6 września 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXIX/16 Obowiązujący
277 2016-08-12 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXVIII/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 12 sierpnia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXVIII/16 Obowiązujący
278 2016-07-06 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXVII/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 6 lipca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXVII/16 Obowiązujący
279 2016-06-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXVI/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 28 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXVI/16 Obowiązujący
280 2016-09-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 246/16 Obowiązujący
281 2016-09-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 245/16 Obowiązujący
282 2016-09-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 244/16 Obowiązujący
283 2016-09-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 243/16 Obowiązujący
284 2016-09-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 242/16 Obowiązujący
285 2016-09-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 241/16 Obowiązujący
286 2016-09-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach 240/16 Obowiązujący
287 2016-09-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 239/16 Obowiązujący
288 2016-09-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 238/16 Obowiązujący
289 2016-09-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru partnera do projektu na realizację zadań częściowych w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego 237/16 Obowiązujący
290 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 236/16 Obowiązujący
291 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 235/16 Obowiązujący
292 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert 234/16 Obowiązujący
293 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach 233/16 Obowiązujący
294 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 232/16 Obowiązujący
295 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach 231/16 Obowiązujący
296 2016-08-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 230/16 Obowiązujący
297 2016-08-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 229/16 Obowiązujący
298 2016-08-25 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę nr 223/16 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 11 sierpnia 2016 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 228/16 Obowiązujący
299 2016-08-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 227/16 Obowiązujący
300 2016-08-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im Zbigniewa Herberta w Słubicach 226/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu