ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
201 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 434/17 Obowiązujący
202 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 433/17 Obowiązujący
203 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 432/17 Obowiązujący
204 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego 431/17 Obowiązujący
205 2017-10-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 430/17 Obowiązujący
206 2017-10-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia 429/17 Obowiązujący
207 2017-10-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 428/17 Obowiązujący
208 2017-10-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok XLIV/209/17 Obowiązujący
209 2017-10-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XLIV/208/17 Obowiązujący
210 2017-10-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok XLIV/207/17 Obowiązujący
211 2017-10-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2018 roku XLIV/206/17 Obowiązujący
212 2017-10-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2018 XLIV/205/17 Obowiązujący
213 2017-10-24 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLIII sesji w dniu 26 września 2017 r. XLIII/17 Obowiązujący
214 2017-10-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchylenia uchwały o powołaniu składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu słubickiego w 2018 roku” oraz przyjęciu Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 427/17 Obowiązujący
215 2017-10-11 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 426/17 Obowiązujący
216 2017-10-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 425/17 Obowiązujący
217 2017-10-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu słubickiego w 2018 roku” oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 424/17 Obowiązujący
218 2017-10-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 423/17 Zmieniony
219 2017-10-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 422/17 Obowiązujący
220 2017-10-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 421/17 Obowiązujący
221 2017-09-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 420/17 Obowiązujący
222 2017-09-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pracownikowi starostwa pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu 419/17 Obowiązujący
223 2017-09-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 418/17 Obowiązujący
224 2017-09-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2017 XLIII/204/17 Obowiązujący
225 2017-09-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia projektu sztandaru, herbu, flagi, flagi urzędowej, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Powiatu Słubickiego XLIII/203/17 Obowiązujący
226 2017-09-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Słubickiego XLIII/202/17 Obowiązujący
227 2017-09-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości XLIII/201/17 Obowiązujący
228 2017-09-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XLIII/200/17 Obowiązujący
229 2017-09-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLII sesji w dniu 31 sierpnia 2017 r. XLII/17 Obowiązujący
230 2017-09-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLI sesji w dniu 22 czerwca 2017 r. XLI/17 Obowiązujący
231 2017-09-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 417/17 Obowiązujący
232 2017-09-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach do zawierania porozumień w imieniu Powiatu Słubickiego w zakresie umieszczenia dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej 416/17 Obowiązujący
233 2017-09-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku 415/17 Obowiązujący
234 2017-09-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023” w zakresie zgodności programu ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Słubickiego 414/17 Obowiązujący
235 2017-09-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniowo - usługową w formie przetargu nieograniczonego 413/17 Obowiązujący
236 2017-09-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 412/17 Obowiązujący
237 2017-09-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego 411/17 Obowiązujący
238 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu Słubickiego dotyczącego ograniczenia dostępu do usług fizjoterapii ambulatoryjnej w Szpitalu im. prof. Z. Religi w Słubicach XLII/199/17 Obowiązujący
239 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie upamiętnienia dramatycznych wydarzeń związanych z powodzią tysiąclecia XLII/198/17 Obowiązujący
240 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 XLII/197/17 Obowiązujący
241 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok XLII/196/17 Obowiązujący
242 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą XLII/195/17 Obowiązujący
243 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. akt ll SA/Go 374/17 XLII/194/17 Obowiązujący
244 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2017 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych XLII/193/17 Obowiązujący
245 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach XLII/192/17 Obowiązujący
246 2017-09-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 r. 410/17 Obowiązujący
247 2017-08-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach 409/17 Obowiązujący
248 2017-08-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach 408/17 Obowiązujący
249 2017-08-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa 407/17 Obowiązujący
250 2017-08-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 r. 406/17 Obowiązujący
251 2017-08-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu 405/17 Obowiązujący
252 2017-08-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 404/17 Obowiązujący
253 2017-08-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 403/17 Obowiązujący
254 2017-08-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 402/17 Obowiązujący
255 2017-08-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 401/17 Obowiązujący
256 2017-08-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 400/17 Obowiązujący
257 2017-08-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach 399/17 Obowiązujący
258 2017-08-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach do realizacji na terenie Powiatu Słubickiego „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 398/17 Obowiązujący
259 2017-08-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 397/17 Obowiązujący
260 2017-08-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 396/17 Obowiązujący
261 2017-08-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ośno Lubuskie na lata 2018 - 2021 z perspektywą do roku 2025” 395/17 Obowiązujący
262 2017-08-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego 394/17 Obowiązujący
263 2017-08-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach 393/17 Obowiązujący
264 2017-08-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 392/17 Obowiązujący
265 2017-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 391/17 Obowiązujący
266 2017-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 390/17 Obowiązujący
267 2017-07-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 389/17 Obowiązujący
268 2017-07-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 388/17 Obowiązujący
269 2017-07-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 387/17 Obowiązujący
270 2017-07-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 386/17 Obowiązujący
271 2017-07-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 385/17 Obowiązujący
272 2017-07-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 384/17 Obowiązujący
273 2017-07-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach 383/17 Obowiązujący
274 2017-07-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 382/17 Obowiązujący
275 2017-07-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 381/17 Obowiązujący
276 2017-07-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 380/17 Obowiązujący
277 2017-07-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych w gminie Słubice do kategorii dróg gminnych 379/17 Obowiązujący
278 2017-07-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 378/17 Obowiązujący
279 2017-07-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości Powiatu Słubickiego 377/17 Obowiązujący
280 2017-07-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 376/17 Obowiązujący
281 2017-07-13 Uchwały Zarządu Powiatu unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 375/17 Obowiązujący
282 2017-07-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia do opracowania programu postępowania ostrożnościowego dla Powiatu Słubickiego 374/17 Obowiązujący
283 2017-07-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 373/17 Obowiązujący
284 2017-07-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 372/17 Obowiązujący
285 2017-07-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 371/17 Obowiązujący
286 2017-07-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 370/17 Obowiązujący
287 2017-07-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku 369/17 Obowiązujący
288 2017-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach 368/17 Obowiązujący
289 2017-06-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 367/17 Obowiązujący
290 2017-06-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 366/17 Obowiązujący
291 2017-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 365/17 Uchylony
292 2017-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 364/17 Obowiązujący
293 2017-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach 363/17 Obowiązujący
294 2017-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatrudnienia kierownika Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie 362/17 Obowiązujący
295 2017-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 361/17 Obowiązujący
296 2017-06-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 360/17 Obowiązujący
297 2017-06-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 359/17 Obowiązujący
298 2017-06-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 358/17 Obowiązujący
299 2017-06-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 357/17 Obowiązujący
300 2017-06-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. odpowiedzi na skargę kasacyjną i wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania Powiatu Słubickiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Wojewody Lubuskiego 356/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu