ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Zakładanie i rejestracja Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym

Szczegóły informacji

Zakładanie i rejestracja Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wydział: Wydział Spraw Społecznych

Ogłoszono dnia: 2015-10-30 12:08:01

Termin załatwienia

Sąd ma 7 dni, od daty złożenia, na rozpatrzenie wniosku. W przypadku stowarzyszenia czas ten wydłuża się do 3 miesięcy. Jest to spowodowane udziałem w postępowaniu rejestrowym organu nadzoru zewnętrznego, czyli starosty powiatu (lub prezydenta miasta).

Osoba kontaktowa

Arkadiusz Janowski

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Słubicach

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

pok. nr 5, 6


 

Telefon kontaktowy

95 759 20 29

Adres e-mail

a.janowski@powiatslubicki.pl

Sposób załatwienia

PROCEDURA REJESTRACJI
Celem założenia stowarzyszenia rejestrowego należy zebrać co najmniej 15 osób. Powinni być to obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawieni praw publicznych, ale także cudzoziemcy zamieszkujący na terenie RP oraz cudzoziemcy nie zamieszkujący na terenie RP, o ile statut organizacji przewiduje taką możliwość. Zebrani mają obowiązek uchwalenia statutu i wyboru komitetu założycielskiego. Statut jest najważniejszym aktem wewnętrznym regulującym działanie stowarzyszenia. Jest on podstawowym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku o rejestrację stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po zarejestrowaniu stowarzyszenia rola statutu jest równie istotna. Stanowi on „konstytucję” organizacji i obok ustawy o stowarzyszeniach jest podstawowym aktem regulującym działalność stowarzyszenia. Ustawodawca określił obowiązkowe postanowienia, które muszą zostać zawarte w statucie stowarzyszenia. Są to:
 • nazwa stowarzyszenia, odróżniające je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
 • teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
 • cele i sposoby ich realizacji;
 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa;
 • prawa i obowiązki członków;
 • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnienia składu oraz ich kompetencje;
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych,
  a także warunki ważności jego uchwał;
 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
 • zasady dokonywania zmian statutu;
 • sposób rozwiązywania się stowarzyszenia.
  Kluczowym krokiem prowadzącym do zarejestrowania stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego. Oprócz projektu statutu trzeba przygotować wcześniej następujące dokumenty:
 • Listę członków założycieli,
 • Teksty uchwał (podejmowanych podczas zebrania):
 • uchwała o powołaniu organizacji;
 • uchwała o przyjęciu statutu;
 • uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego;
 • (ewentualnie) uchwała o wyborze Zarządu oraz uchwała o wyborze organu kontroli wewnętrznej, np. Komisji Rewizyjnej.
  Wszystkie uchwały stanowiące załączniki do protokołu zebrania podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant (sekretarz).
  Po odbyciu zebrania założycielskiego stowarzyszenia, musimy złożyć wniosek rejestracyjny do KRS. Obowiązek ten należy do komitetu założycielskiego, w związku z tym musi on wypełnić właściwe formularze oraz przygotować wymagane dokumenty i załączniki (np. statut, uchwały).
  Nie wszystkie stowarzyszenia muszą rejestrować się w KRS. Nie mają tego obowiązku m.in.:
 • stowarzyszenia zwykłe;
 • kluby sportowe, działające w formie stowarzyszeń, o których jest mowa w ustawie o sporcie i nieprowadzące działalności gospodarczej.
  Organizacje te są wpisywane do ewidencji prowadzonej przez starostów powiatów (właściwych ze względu na siedzibę organizacji).

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Słubicach

ul. Piłsudskiego 20

69-100 Słubice

pok. nr 5, 6


 

Wymagane Dokumenty

Do wniosku o rejestrację stowarzyszenia załączamy:
 • statut stowarzyszenia – dwa egzemplarze, podpisane przez komitet założycielski;
 • protokół z zebrania założycielskiego – dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania;
 • lista członków założycieli (zawierająca imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer PESEL, własnoręczny podpis.
  Uwaga! W nagłówku listy warto dodać informacje, że wszyscy członkowie założyciele spełniają warunki wymienione w ustawie, w ten sposób osoby podpisujące się na liście składają jednocześnie oświadczenie o spełnianiu warunków ustawy) – dwa egzemplarze;
 • podjęte na zebraniu uchwały – wszystko w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania (uchwały: o powołaniu stowarzyszenia,
  o przyjęciu statutu, o wyborze komitetu założycielskiego; także uchwałę o wyborze zarządu i uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej, jeśli takie uchwały podjęliśmy);
 • dowód dokonania opłaty za wniosek o wpis do rejestru (składamy go tylko wtedy, gdy zgłaszamy jednocześnie wpis działalności gospodarczej do rejestru przedsiębiorców).
 
PAMIĘTAJMY: Druk formularza wniosku i druki załączników otrzymujemy w sądzie. Można je również skserować lub pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości ( www.ms.gov.pl ).
Wszystkie dokumenty muszą być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi przez notariusza. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wniesieniu opłaty.
Nowe stowarzyszenie musi pamiętać o złożeniu dwóch oryginalnych kompletów wniosku (podwójne formularze, załączniki i dokumenty), bowiem jeden komplet jest przesyłany, przez KRS, do organu nadzorującego działalność stowarzyszenia, czyli do właściwego starosty powiatu (lub prezydenta miasta na prawach powiatu

Czas realizacji

Sąd ma 7 dni, od daty złożenia, na rozpatrzenie wniosku. W przypadku stowarzyszenia czas ten wydłuża się do 3 miesięcy. Jest to spowodowane udziałem w postępowaniu rejestrowym organu nadzoru zewnętrznego, czyli starosty powiatu (lub prezydenta miasta).
Nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić czasu, w jakim zarejestrujemy daną fundację czy stowarzyszenie. W praktyce długość rejestracji przede wszystkim zależy od poprawności złożonego wniosku. Brak błędów w formularzach, dobrze przygotowane dokumenty, podpisy właściwych osób i uiszczone opłaty – to podstawowe elementy poprawnego wniosku. Jeśli wszystko jest w porządku dostajemy decyzję o rejestracji bez zbędnego przedłużania rejestracji w czasie. Jeżeli pojawią się błędy, sąd zwróci nasz wniosek i wskaże co powinniśmy poprawić. To oczywiście wydłuży oczekiwanie.

Opłaty

Organizacje płacą za:
 • rejestrację w KRS,
 • wpis do rejestru przedsiębiorców (jeśli rejestrują działalność gospodarczą),
 • ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (jeśli rejestrują się w rejestrze przedsiębiorców).
Opłaty zawsze uiszczamy przed złożeniem wniosku. Pieniądze możemy wpłacić do kasy w sądzie lub na rachunek bankowy. Dowód opłaty dołączamy do składanego wniosku.

Uwagi

 
Źródło: www.ngo.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Słubicki
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Jeżak-Tomasik Data wytworzenia informacji: 2015-08-31 09:12:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Jeżak-Tomasik Data wprowadzenia do BIP 2015-09-08 09:45:56
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Jeżak-Tomasik Data udostępnienia informacji: 2015-10-30 12:08:01
Osoba, która zmieniła informację: Arkadiusz Janowski Data ostatniej zmiany: 2017-04-19 09:51:44
Artykuł był wyświetlony: 3113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu