ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terytorium RP

Szczegóły informacji

Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terytorium RP

Wydział: Wydział Komunikacji i Dróg

Ogłoszono dnia: 2015-10-30 12:08:01

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Słubicach
Wydział Komunikacji i Dróg
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Słubicach
Wydział Komunikacji i Dróg
ul. Piłsudskiego 19
69-100 Słubice

Wymagane Dokumenty

Wniosek oraz:
1. W przypadku pojazdu zarejestrowanego na terenie powiatu słubickiego (stare tablice rejestracyjne - czarne):
 • dowód rejestracyjny
 • tablice rejestracyjne*
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana)
 • dowód własności (w szczególności: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności)
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (w przypadku, gdy upłynął termin badania wykazany w dowodzie rejestracyjnym)
 • pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane)
 • dowód osobisty / dowody osobiste
 • aktualne ubezpieczenie OC
*- następuje wymiana tablic na nowe (białe) z wyróżnikiem FSL
2. W przypadku pojazdu zarejestrowanego na terenie powiatu słubickiego (nowe tablice rejestracyjne - białe, z wyróżnikiem FSL):
 • dowód rejestracyjny
 • tablice rejestracyjne
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana)
 • dowód własności (w szczególności: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności)
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (w przypadku, gdy upłynął termin badania wykazany w dowodzie rejestracyjnym)
 • pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane)
 • dowód osobisty / dowody osobiste
 • aktualne ubezpieczenie OC
3. W przypadku pojazdu zarejestrowanego poza powiatem słubickim:
 • dowód rejestracyjny
 • tablice rejestracyjne
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana)
 • dowód własności (w szczególności: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności)
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (w przypadku, gdy upłynął termin badania wykazany w dowodzie rejestracyjnym)
 • pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane)
 • dowód osobisty / dowody osobiste
 • aktualne ubezpieczenie OC
W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu przed ponowną rejestracją pojazdu dodatkowo do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący, właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji oraz stosowne oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych nie dotyczy pojazdu zakupionego od policji, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego, agencji wywiadu, służby kontrwywiadu wojskowego, służby wywiadu wojskowego, centralnego biura antykorupcyjnego, straży granicznej, służby celnej lub sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu (jeżeli była wydana) nie dotyczy pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz skarbu państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Podmiot dokonujący sprzedaży takiego pojazdu zamieszcza na dowodzie własności pojazdu adnotację, że wraz ze sprzedanym pojazdem nie został przekazany dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeżeli była wydana).
W przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu zamiast dowodu rejestracyjnego do wniosku o rejestrację pojazdu dołącza się decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu.
W przypadku, gdy pojazd jest przedmiotem współwłasności przy składaniu wniosku o rejestrację pojazdu wymagane jest przedstawienie dowodów osobistych wszystkich właścicieli pojazdu, bądź ich czytelnych kserokopii.
W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
Jeżeli zbywcą pojazdu, o którym mowa wyżej jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.

Opłaty

 1. pełnomocnictwo - 17,00 zł (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)
 2. dowód rejestracyjny - 54,00 zł
 3. komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
 4. nalepka kontrolna na szybę pojazdu - 18,50 zł
 5. pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 6. tablice rejestracyjne (stałe):
  • samochodowe - 80,00 zł
  • motocyklowe - 40,00 zł
  • motorowerowe - 30,00 zł
  • indywidualne - 1000,00 zł
  • zabytkowe:
   samochodowe - 100,00 zł
   motocyklowe - 50,00 zł

* ewidencyjna za wydanie:
 1. dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł,
 2. nalepki kontrolnej – 0,50 zł,
 3. pozwolenia czasowego – 0,50 zł,
 4. karty pojazdu – 0,50 zł,
 5. zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł.

Uwagi

Odbiór dowodu rejestracyjnego odbywa się po przedstawieniu:
 • pozwolenia czasowego
 • karty pojazdu (jeżeli była wydana)
 • pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagane)
 • dowodu osobistego
 • aktualnego ubezpieczenia OC

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, tekst jednolity)
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260, tekst jednolity)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2014 r., poz. 852)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r., Nr 230, poz. 2302, ze zmianami)
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r., poz. 407 ze zmianami)
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r., poz. 704 ze zmianami)
 9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, tekst jednolity)
 10. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z ekslopatacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1162, ze zmianami)
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Słubicki
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Gołębiowski Data wytworzenia informacji: 2015-05-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Gołębiowski Data wprowadzenia do BIP 2015-05-30 13:49:34
Wprowadził informację do BIP: Piotr Gołębiowski Data udostępnienia informacji: 2015-10-30 12:08:01
Osoba, która zmieniła informację: Barbara Kierbedź Data ostatniej zmiany: 2018-05-11 14:42:09
Artykuł był wyświetlony: 9864 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu