ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 585/18 Obowiązujący
2 2018-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 584/18 Obowiązujący
3 2018-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 583/18 Obowiązujący
4 2018-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 582/18 Obowiązujący
5 2018-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 581/18 Obowiązujący
6 2018-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji pozostałych środków trwałych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 580/18 Obowiązujący
7 2018-08-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zgłoszenia do objęcia funkcji członka rady nadzorczej 579/18 Obowiązujący
8 2018-08-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 578/18 Obowiązujący
9 2018-08-30 Uchwały Zarządu Powiatu o zmianie uchwały Nr 458/17 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Słubickiego do realizacji projektu partnerskiego w ramach osi priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 577/18 Obowiązujący
10 2018-08-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 576/18 Obowiązujący
11 2018-08-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego 575/18 Obowiązujący
12 2018-08-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu 574/18 Obowiązujący
13 2018-08-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku 573/18 Obowiązujący
14 2018-08-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 572/18 Obowiązujący
15 2018-08-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 571/18 Obowiązujący
16 2018-08-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg położonych w gminie Rzepin do kategorii dróg gminnych 570/18 Obowiązujący
17 2018-08-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 569/18 Obowiązujący
18 2018-08-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 568/18 Obowiązujący
19 2018-08-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 567/18 Obowiązujący
20 2018-08-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słubicach 566/18 Obowiązujący
21 2018-08-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 565/18 Obowiązujący
22 2018-08-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 564/18 Obowiązujący
23 2018-08-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 563/18 Obowiązujący
24 2018-08-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 562/18 Obowiązujący
25 2018-08-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 561/18 Obowiązujący
26 2018-08-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 560/18 Obowiązujący
27 2018-07-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 559/18 Obowiązujący
28 2018-07-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 558/18 Obowiązujący
29 2018-07-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 557/18 Obowiązujący
30 2018-07-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 556/18 Obowiązujący
31 2018-07-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 555/18 Obowiązujący
32 2018-07-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 554/18 Obowiązujący
33 2018-07-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 553/18 Obowiązujący
34 2018-07-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 552/18 Obowiązujący
35 2018-07-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 551/17 Obowiązujący
36 2018-07-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej w powiecie Krośnieńskim 550/18 Obowiązujący
37 2018-07-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 549/18 Obowiązujący
38 2018-07-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 548/18 Obowiązujący
39 2018-07-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok 547.1/18 Obowiązujący
40 2018-07-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 547/18 Obowiązujący
41 2018-06-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie do realizacji projektu finansowanego z Funduszy Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA z Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 546/18 Obowiązujący
42 2018-06-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach do realizacji projektu finansowanego z Funduszy Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA z Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 545/18 Obowiązujący
43 2018-06-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 544/18 Obowiązujący
44 2018-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 543/18 Obowiązujący
45 2018-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 542/18 Obowiązujący
46 2018-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na podział dz. nr 280/2, położonej w obrębie 145 - m. Cybinka 541/18 Obowiązujący
47 2018-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzepin na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” 540/18 Obowiązujący
48 2018-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach 539/18 Obowiązujący
49 2018-06-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 538/18 Obowiązujący
50 2018-06-25 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z LI sesji w dniu 29 maja 2018 r. LI/18 Obowiązujący
51 2018-06-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie „Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słubicki” LII/251/18 Obowiązujący
52 2018-06-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Słubicki LII/250/18 Obowiązujący
53 2018-06-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu słubickiego LII/249/18 Obowiązujący
54 2018-06-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego za 2017 rok LII/248/18 Obowiązujący
55 2018-06-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2017 LII/247/18 Obowiązujący
56 2018-06-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2017 LII/246/18 Obowiązujący
57 2018-06-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018 LII/245/18 Obowiązujący
58 2018-06-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 537/18 Obowiązujący
59 2018-06-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 536/18 Obowiązujący
60 2018-06-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 535/18 Obowiązujący
61 2018-06-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 534/18 Obowiązujący
62 2018-06-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słubicach 533/18 Obowiązujący
63 2018-06-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 532/18 Obowiązujący
64 2018-06-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 531/18 Obowiązujący
65 2018-06-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 530/18 Obowiązujący
66 2018-06-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 529/18 Obowiązujący
67 2018-05-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 528/18 Obowiązujący
68 2018-05-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej w Powiecie Sulęcińskim 527/18 Obowiązujący
69 2018-05-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 526/18 Obowiązujący
70 2018-05-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 525/18 Obowiązujący
71 2018-05-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie remontu, przebudowy i doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 524/18 Obowiązujący
72 2018-05-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słubicach 523/18 Obowiązujący
73 2018-05-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 522/18 Obowiązujący
74 2018-05-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 521/18 Obowiązujący
75 2018-05-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 520/18 Obowiązujący
76 2018-05-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej w powiecie Gorzowskim 519/18 Obowiązujący
77 2018-05-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej w powiecie Gorzowskim 518/18 Obowiązujący
78 2018-05-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 517/18 Obowiązujący
79 2018-05-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 516/18 Obowiązujący
80 2018-04-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagrody finansowej oraz wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 515/18 Obowiązujący
81 2018-04-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 514/18 Obowiązujący
82 2018-04-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 513/18 Obowiązujący
83 2018-04-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 512/18 Obowiązujący
84 2018-05-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok LI/244/18 Obowiązujący
85 2018-05-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Powiatu Słubickiego do spraw zmiany Statutu Powiatu LI/243/18 Obowiązujący
86 2018-05-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z L sesji w dniu 24 kwietnia 2018 r. L/18 Obowiązujący
87 2018-04-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale Nr XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Powiatu Słubickiego na lata 2018 - 2020 L/242/18 Obowiązujący
88 2018-04-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018 L/241/18 Obowiązujący
89 2018-04-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Powiatu Słubickiego L/240/18 Obowiązujący
90 2018-04-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Powiat Słubicki L/239/18 Obowiązujący
91 2018-04-24 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLIX sesji w dniu 5 kwietnia 2018 r. XLIX/18 Obowiązujący
92 2018-04-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2018 rok 511/18 Obowiązujący
93 2018-04-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 510/18 Obowiązujący
94 2018-04-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale Nr XLVII/226/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026 509/18 Obowiązujący
95 2018-04-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 508/18 Obowiązujący
96 2018-04-05 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018 XLIX/238/18 Obowiązujący
97 2018-04-05 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu Słubickiego XLIX/237/18 Obowiązujący
98 2018-04-05 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2018 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XLIX/236/18 Obowiązujący
99 2018-04-05 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach za 2017 rok XLIX/235/18 Obowiązujący
100 2018-04-05 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLVIII sesji w dniu 27 lutego 2018 r. XLVIII/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach