ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
801 2015-05-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Słubickiego. VIII/39/15 Obowiązujący
802 2015-05-26 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015. VIII/38/15 Obowiązujący
803 2015-05-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zawarcia kolejnych umów z tymi samymi podmiotami na okres do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów. VIII/37/15 Obowiązujący
804 2015-05-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2014. VIII/36/15 Obowiązujący
805 2015-05-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2014 roku. VIII/35/15 Obowiązujący
806 2015-05-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 41/15 Obowiązujący
807 2015-05-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Górzyca na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” 40/15 Obowiązujący
808 2015-05-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 39/15 Obowiązujący
809 2015-05-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w formie przetargu nieograniczonego 38/15 Obowiązujący
810 2015-05-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 37/15 Obowiązujący
811 2015-05-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok 36/15 Obowiązujący
812 2015-04-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr VI/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 31 marca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach VI 15 Obowiązujący
813 2015-03-31 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr V/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 24 lutego 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach V/15 Obowiązujący
814 2015-02-24 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr IV/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 27 stycznia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach IV/15 Obowiązujący
815 2015-04-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Słubickiego. VII/34/15 Obowiązujący
816 2015-04-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/272/14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2015 roku. VII/33/15 Obowiązujący
817 2015-04-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Słubickiego na lata 2015 – 2022. VII/32/15 Obowiązujący
818 2015-04-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego. VII/31/15 Obowiązujący
819 2015-04-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015. VII/30/15 Obowiązujący
820 2015-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 35/15 Obowiązujący
821 2015-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych wykonywanych na terenie Powiatu Słubickiego w 2015 roku 34/15 Obowiązujący
822 2015-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody 33/15 Obowiązujący
823 2015-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach za 2014 rok VI/29/15 Obowiązujący
824 2015-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2015 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych VI/28/15 Zmieniony
825 2015-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyznania dotacji w 2015 roku z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków VI/27/15 Obowiązujący
826 2015-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Słubickiego nieruchomości Skarbu Państwa VI/26/15 Obowiązujący
827 2015-03-31 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015. VI/25/15 Obowiązujący
828 2015-04-16 Uchwały Zarządu Powiatu Uchwała Zarządu Powiatu Słubickiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Rady Powiatu na 2015 rok 32/15 Obowiązujący
829 2015-04-16 Uchwały Zarządu Powiatu Uchwała Zarządu Powiatu Słubickiego w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 31/15 Obowiązujący
830 2015-04-02 Uchwały Zarządu Powiatu Uchwała Zarządu Powiatu Słubickiego w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi 30/15 Obowiązujący
831 2015-04-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku 29/15 Obowiązujący
832 2015-03-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 28/15 Obowiązujący
833 2015-03-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Słubicach 27/15 Obowiązujący
834 2015-03-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 26/15 Obowiązujący
835 2015-03-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia dotacji w 2015 r. dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych 25/15 Obowiązujący
836 2015-03-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Zarządu Powiatu Słubickiego do przeprowadzenia procesu likwidacji jednostki organizacyjnej 24/15 Obowiązujący
837 2015-03-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację sprzętu 23/15 Obowiązujący
838 2015-03-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 22/15 Obowiązujący
839 2015-03-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, najmu, położonej w jednostce ewidencyjnej Słubice – obszar wiejski, obręb 10 Świecko 21/15 Obowiązujący
840 2015-03-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego 20/15 Nieobowiązujący
841 2015-01-27 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr III/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 8 stycznia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach III/15 Obowiązujący
842 2015-01-27 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr II/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 23 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach II/14 Obowiązujący
843 2014-12-23 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr I/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach I/14 Obowiązujący
844 2015-02-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19/15 Obowiązujący
845 2015-02-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 18/15 Obowiązujący
846 2015-02-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 17/15 Obowiązujący
847 2015-01-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 16/15 Obowiązujący
848 2015-01-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 15/15 Obowiązujący
849 2015-01-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska Gminy Słubice na lata 2015-2018" 14/15 Obowiązujący
850 2015-01-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu ,,Apetyt na kwalifikacje" 13/15 Obowiązujący
851 2015-01-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 12/15 Obowiązujący
852 2015-01-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania środka trwałego pomiędzy powiatowymi jednostkami organizacyjnymi 11/15 Obowiązujący
853 2015-01-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego 10/15 Obowiązujący
854 2015-01-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty dot. sprzedaży zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego 9/15 Obowiązujący
855 2015-02-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Słubickiego V/24/15 Obowiązujący
856 2015-02-24 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr I/5/14 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Słubickiego sprawujących swoje funkcje w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru lub społecznie V/23/15 Obowiązujący
857 2015-02-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Słubickiego V/22/15 Obowiązujący
858 2015-02-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej V/21/15 Obowiązujący
859 2015-02-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów V/20/15 Obowiązujący
860 2015-02-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 V/19/15 Obowiązujący
861 2015-02-24 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 V/18/15 Obowiązujący
862 2015-01-27 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr II/9/14 w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego IV/17/15 Obowiązujący
863 2015-01-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok IV/16/15 Obowiązujący
864 2015-01-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2015 rok IV/15/15 Obowiązujący
865 2015-01-08 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 III/14/15 Zmieniony
866 2015-01-08 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2015-2026 III/13/15 Zmieniony
867 2015-01-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 8/15 Obowiązujący
868 2015-01-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 7/15 Obowiązujący
869 2015-01-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia programu działalności oraz rocznego planu pracy na 2015 r. Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie 6/15 Obowiązujący
870 2015-01-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 5/15 Obowiązujący
871 2014-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 4/14 Obowiązujący
872 2014-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2014 3/14 Obowiązujący
873 2014-12-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 2/14 Obowiązujący
874 2014-12-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2014 rok 1/14 Obowiązujący
875 2014-12-23 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr XXV/111/05 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu Słubickiego II/12/14 Obowiązujący
876 2014-12-23 Uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II/11/14 Obowiązujący
877 2014-12-23 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Słubickiego II/10/14 Zmieniony
878 2014-12-23 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego II/9/14 Zmieniony
879 2014-12-23 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia składu osobowego Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Powiatu Słubickiego II/8/14 Zmieniony
880 2014-12-23 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego II/7/14 Nieobowiązujący
881 2014-11-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XLVIII/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 28 października 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XLVIII/14 Obowiązujący
882 2014-09-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XLVII/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 30 września 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XLVII/14 Obowiązujący
883 2014-06-24 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XLVI/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 24 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XLVI/14 Obowiązujący
884 2014-05-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XLV/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 28 maja 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XLV/14 Obowiązujący
885 2014-04-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XLIV/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 29 kwietnia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XLIV/14 Obowiązujący
886 2014-03-25 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XLIII/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 25 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XLIII/14 Obowiązujący
887 2014-02-25 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XLII/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 25 lutego 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XLII/14 Obowiązujący
888 2014-02-04 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XLI/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 4 lutego 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XLI/14 Obowiązujący
889 2014-01-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XL/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 28 stycznia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XL/14 Obowiązujący
890 2013-12-17 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXIX/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 17 grudnia 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXIX/13 Obowiązujący
891 2013-11-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXVIII/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 26 listopada 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXVIII/13 Obowiązujący
892 2013-10-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXVII/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 29 października 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXVII/13 Obowiązujący
893 2013-10-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXVI/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 30 września 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXVI/13 Obowiązujący
894 2013-09-03 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXV/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 3 września 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXV/13 Obowiązujący
895 2013-07-16 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXIV/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 16 lipca 2013roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXIV/13 Obowiązujący
896 2013-06-25 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXIII/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 25 czerwca 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXIII/13 Obowiązujący
897 2013-05-21 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 21 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXII/13 Obowiązujący
898 2013-04-23 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXI/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 23 kwietnia 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXI/13 Obowiązujący
899 2013-03-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXX/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 26 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXX/13 Obowiązujący
900 2013-02-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXIX/13 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 26 lutego 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXIX/13 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu