ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
701 2015-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach 70/15 Obowiązujący
702 2015-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 69/15 Obowiązujący
703 2015-07-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 68/15 Obowiązujący
704 2015-08-06 Uchwały Rady Powiatu w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum XII/50/15 Obowiązujący
705 2015-07-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Powiatu Słubickiego do sprawdzenia wniosku o przeprowadzenie referendum XI/49/15 Obowiązujący
706 2015-07-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 67/15 Obowiązujący
707 2015-07-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji pozostałych środków trwałych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 66/15 Obowiązujący
708 2015-07-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 65/15 Obowiązujący
709 2015-07-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku na wycinkę drzew i krzewów 64/15 Obowiązujący
710 2015-07-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 63/15 Obowiązujący
711 2015-07-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia 62/15 Obowiązujący
712 2015-07-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 61/15 Obowiązujący
713 2015-07-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 60/15 Obowiązujący
714 2015-07-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 59/15 Obowiązujący
715 2015-07-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 58/15 Obowiązujący
716 2015-06-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr IX/15 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 28 maja 2015 r. IX/15 Obowiązujący
717 2015-06-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr VIII/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 26 maja 2015 r. VIII/15 Obowiązujący
718 2015-05-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr VII/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 28 kwietnia 2015 r. VII/15 Obowiązujący
719 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego X/48/15 Obowiązujący
720 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę Nr II/9/14 w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego. X/47/15 Obowiązujący
721 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 X/46/15 Obowiązujący
722 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/272/14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2015 roku X/45/15 Obowiązujący
723 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. X/44/15 Obowiązujący
724 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach. X/43/15 Obowiązujący
725 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Słubickiego. X/42/15 Obowiązujący
726 2015-06-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego za 2014 rok X/41/15 Obowiązujący
727 2015-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 57/15 Obowiązujący
728 2015-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Rady Powiatu na 2015 rok 56/15 Obowiązujący
729 2015-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 55/15 Obowiązujący
730 2015-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia 54/15 Obowiązujący
731 2015-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 53/15 Obowiązujący
732 2015-06-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 52/15 Obowiązujący
733 2015-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia protokołu z rokowań z dnia 25 czerwca 2015 r. dotyczącego przeniesienia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Słubickiego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w zasobie Starosty Słubickiego 51/15 Obowiązujący
734 2015-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 50/15 Obowiązujący
735 2015-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości Powiatu Słubickiego 49/15 Nieobowiązujący
736 2015-06-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku 48/15 Obowiązujący
737 2015-06-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 47/18 Obowiązujący
738 2015-06-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych 46/15 Obowiązujący
739 2015-06-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 45/15 Obowiązujący
740 2015-06-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 44/15 Obowiązujący
741 2015-06-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, najmu, położonej w jednostce ewidencyjnej Słubice - obszar wiejski, obręb 10 Świecko 43/15 Obowiązujący
742 2015-06-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 42/15 Obowiązujący
743 2015-05-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Słubickiego. VIII/40/15 Obowiązujący
744 2015-05-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Słubickiego. VIII/39/15 Obowiązujący
745 2015-05-26 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015. VIII/38/15 Obowiązujący
746 2015-05-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zawarcia kolejnych umów z tymi samymi podmiotami na okres do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów. VIII/37/15 Obowiązujący
747 2015-05-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego za rok 2014. VIII/36/15 Obowiązujący
748 2015-05-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Słubickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2014 roku. VIII/35/15 Obowiązujący
749 2015-05-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 41/15 Obowiązujący
750 2015-05-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Górzyca na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” 40/15 Obowiązujący
751 2015-05-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 39/15 Obowiązujący
752 2015-05-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w formie przetargu nieograniczonego 38/15 Obowiązujący
753 2015-05-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 37/15 Obowiązujący
754 2015-05-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok 36/15 Obowiązujący
755 2015-04-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr VI/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 31 marca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach VI 15 Obowiązujący
756 2015-03-31 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr V/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 24 lutego 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach V/15 Obowiązujący
757 2015-02-24 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr IV/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 27 stycznia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach IV/15 Obowiązujący
758 2015-04-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Słubickiego. VII/34/15 Obowiązujący
759 2015-04-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/272/14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2015 roku. VII/33/15 Obowiązujący
760 2015-04-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Słubickiego na lata 2015 – 2022. VII/32/15 Obowiązujący
761 2015-04-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego. VII/31/15 Obowiązujący
762 2015-04-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015. VII/30/15 Obowiązujący
763 2015-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 35/15 Obowiązujący
764 2015-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych wykonywanych na terenie Powiatu Słubickiego w 2015 roku 34/15 Obowiązujący
765 2015-04-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody 33/15 Obowiązujący
766 2015-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach za 2014 rok VI/29/15 Obowiązujący
767 2015-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2015 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych VI/28/15 Zmieniony
768 2015-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyznania dotacji w 2015 roku z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków VI/27/15 Obowiązujący
769 2015-03-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Słubickiego nieruchomości Skarbu Państwa VI/26/15 Obowiązujący
770 2015-03-31 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015. VI/25/15 Obowiązujący
771 2015-04-16 Uchwały Zarządu Powiatu Uchwała Zarządu Powiatu Słubickiego w sprawie zmian w uchwale budżetowej Rady Powiatu na 2015 rok 32/15 Obowiązujący
772 2015-04-16 Uchwały Zarządu Powiatu Uchwała Zarządu Powiatu Słubickiego w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 31/15 Obowiązujący
773 2015-04-02 Uchwały Zarządu Powiatu Uchwała Zarządu Powiatu Słubickiego w sprawie udzielenia upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi 30/15 Obowiązujący
774 2015-04-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku 29/15 Obowiązujący
775 2015-03-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 28/15 Obowiązujący
776 2015-03-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Słubicach 27/15 Obowiązujący
777 2015-03-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 26/15 Obowiązujący
778 2015-03-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia dotacji w 2015 r. dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych 25/15 Obowiązujący
779 2015-03-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Zarządu Powiatu Słubickiego do przeprowadzenia procesu likwidacji jednostki organizacyjnej 24/15 Obowiązujący
780 2015-03-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację sprzętu 23/15 Obowiązujący
781 2015-03-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 22/15 Obowiązujący
782 2015-03-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, najmu, położonej w jednostce ewidencyjnej Słubice – obszar wiejski, obręb 10 Świecko 21/15 Obowiązujący
783 2015-03-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego 20/15 Nieobowiązujący
784 2015-01-27 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr III/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 8 stycznia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach III/15 Obowiązujący
785 2015-01-27 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr II/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 23 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach II/14 Obowiązujący
786 2014-12-23 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr I/14 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach I/14 Obowiązujący
787 2015-02-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 19/15 Obowiązujący
788 2015-02-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym 18/15 Obowiązujący
789 2015-02-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 17/15 Obowiązujący
790 2015-01-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 16/15 Obowiązujący
791 2015-01-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 15/15 Obowiązujący
792 2015-01-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska Gminy Słubice na lata 2015-2018" 14/15 Obowiązujący
793 2015-01-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu ,,Apetyt na kwalifikacje" 13/15 Obowiązujący
794 2015-01-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 12/15 Obowiązujący
795 2015-01-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania środka trwałego pomiędzy powiatowymi jednostkami organizacyjnymi 11/15 Obowiązujący
796 2015-01-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego 10/15 Obowiązujący
797 2015-01-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty dot. sprzedaży zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego 9/15 Obowiązujący
798 2015-02-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Słubickiego V/24/15 Obowiązujący
799 2015-02-24 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr I/5/14 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Słubickiego sprawujących swoje funkcje w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru lub społecznie V/23/15 Obowiązujący
800 2015-02-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Słubickiego V/22/15 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu