ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
501 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Słubickiego XXIII/82/16 Obowiązujący
502 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Słubickiego XXIII/81/16 Obowiązujący
503 2016-03-22 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia odwołania Starosty Słubickiego XXIII/80/16 Obowiązujący
504 2016-03-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej 159/16 Obowiązujący
505 2016-03-14 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXI/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 23 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXI/16 Obowiązujący
506 2016-03-14 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XX/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniach 4 lutego i 10 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XX/16 Obowiązujący
507 2016-03-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 158/16 Nieważny
508 2016-03-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych Powiatu Słubickiego z tytułu najmu powierzchni użytkowej 157/16 Obowiązujący
509 2016-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 156/16 Obowiązujący
510 2016-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji 155/16 Obowiązujący
511 2016-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 154/16 Obowiązujący
512 2016-03-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 153/16 Obowiązujący
513 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 152/16 Obowiązujący
514 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 151/16 Obowiązujący
515 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 150/16 Obowiązujący
516 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 149/16 Obowiązujący
517 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej 148/16 Obowiązujący
518 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku nr 5 na terenie Terminala w Świecku 147/16 Nieważny
519 2016-03-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 146/16 Nieważny
520 2016-02-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 145/16 Obowiązujący
521 2016-02-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji stypendialnej 144/16 Obowiązujący
522 2016-02-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 143/16 Nieważny
523 2016-02-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 142/16 Nieważny
524 2016-02-23 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XIX/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 14 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XIX/16 Obowiązujący
525 2016-02-23 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020 XXI/79/16 Obowiązujący
526 2016-02-04 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr II/10/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Słubickiego. XX/78/16 Nieważny
527 2016-02-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów. XX/77/16 Nieważny
528 2016-02-04 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XVIII/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 29 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XVIII/15 Obowiązujący
529 2016-01-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 141/16 Nieważny
530 2016-01-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego 140/16 Obowiązujący
531 2016-01-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 139/16 Obowiązujący
532 2016-01-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 138/16 Obowiązujący
533 2016-01-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie 137/16 Nieobowiązujący
534 2016-01-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia programu działalności oraz rocznego planu pracy na 2016 r. Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie 136/16 Obowiązujący
535 2016-01-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 135/16 Nieważny
536 2015-12-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XVII/15 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 10 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XVII/15 Obowiązujący
537 2015-12-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XVI/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XVI/15 Obowiązujący
538 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016 – 2018 XVIII/76/15 Obowiązujący
539 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Gminie Słubice zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej XVIII/75/15 Obowiązujący
540 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego XVIII/74/15 Obowiązujący
541 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słubickiego XVIII/73/15 Obowiązujący
542 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Słubickiego na 2016 rok . XVIII/72/15 Obowiązujący
543 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu XVIII/71/15 Obowiązujący
544 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu XVIII/70/15 Obowiązujący
545 2015-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 134/15 Obowiązujący
546 2015-12-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XVIII/69/15 Obowiązujący
547 2015-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 133/15 Obowiązujący
548 2015-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu 132/15 Obowiązujący
549 2015-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu, położonej w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 131/15 Obowiązujący
550 2015-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 130/15 Obowiązujący
551 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 129/15 Obowiązujący
552 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 128/15 Obowiązujący
553 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 127/15 Obowiązujący
554 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego oraz upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa 126/15 Obowiązujący
555 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 125/15 Obowiązujący
556 2015-12-17 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 124/15 Obowiązujący
557 2015-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu XVII/68/15 Obowiązujący
558 2015-12-10 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu XVII/67/15 Obowiązujący
559 2015-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 123/15 Obowiązujący
560 2015-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 122/15 Obowiązujący
561 2015-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 121/15 Obowiązujący
562 2015-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy 120/15 Obowiązujący
563 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 119/15 Obowiązujący
564 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 118/15 Obowiązujący
565 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 117/15 Obowiązujący
566 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert 116/15 Obowiązujący
567 2015-12-03 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku 115/15 Obowiązujący
568 2015-11-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 114/15 Obowiązujący
569 2015-11-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 113/15 Obowiązujący
570 2015-11-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale Nr III/13/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2015-2026 112/15 Obowiązujący
571 2015-11-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 111/15 Nieobowiązujący
572 2015-11-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok XVi/66/15 Obowiązujący
573 2015-11-24 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XVI/65/15 Obowiązujący
574 2015-11-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2016 roku XVI/64/15 Obowiązujący
575 2015-11-24 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca Regulamin przyznawania stypendium i nagrody Starosty Słubickiego XVI/63/15 Obowiązujący
576 2015-11-24 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XV/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 27 października 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XV/15 Obowiązujący
577 2015-11-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 110/15 Obowiązujący
578 2015-11-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do komisji stypendialnej 109/15 Nieobowiązujący
579 2015-11-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 51/100 w nieruchomości zabudowanej 108/15 Obowiązujący
580 2015-11-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 107/15 Obowiązujący
581 2015-11-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 106/15 Obowiązujący
582 2015-10-27 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XIV/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 29 września 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XIV/15 Obowiązujący
583 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości w drodze bezprzetargowej. XV/62/15 Obowiązujący
584 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obsługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Powiatu Słubickiego XV/61/15 Obowiązujący
585 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr III/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2015 XV/60/15 Obowiązujący
586 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy XV/59/15 Obowiązujący
587 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia treści zmian w statucie Związku Powiatów Lubuskich XV/58/15 Obowiązujący
588 2015-10-27 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od tych czynności w roku 2016 XV/57/15 Obowiązujący
589 2015-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 105/15 Obowiązujący
590 2015-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 104/15 Obowiązujący
591 2015-10-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu 103/15 Obowiązujący
592 2015-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 102/15 Obowiązujący
593 2015-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 101/15 Obowiązujący
594 2015-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2015 rok 100/15 Obowiązujący
595 2015-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku 99/15 Obowiązujący
596 2015-10-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 98/15 Obowiązujący
597 2015-09-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XIII/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 8 września 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XIII/15 Obowiązujący
598 2015-09-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XII/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 6 sierpnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XII/15 Obowiązujący
599 2015-09-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XI/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 30 lipca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XI/15 Obowiązujący
600 2015-09-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr X/15 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 30 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach X/15 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu