ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
301 2016-12-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 XXXIV/145/16 Obowiązujący
302 2016-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie nadania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu o zawierania w imieniu Powiatu Słubickiego umów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki i dokonywania w nich zmian 284/16 Obowiązujący
303 2016-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT przez Powiat Słubicki 283/16 Obowiązujący
304 2016-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 282/16 Obowiązujący
305 2016-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 281/16 Obowiązujący
306 2016-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku 280/16 Obowiązujący
307 2016-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie na 2017 r. 279/16 Obowiązujący
308 2016-12-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu Słubickiego na 2016 rok 278/16 Obowiązujący
309 2016-12-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXIII/16 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 29 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXIII/16 Obowiązujący
310 2016-12-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXII/16 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 9 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXII/16 Obowiązujący
311 2016-12-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXI/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 25 października 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXI/16 Obowiązujący
312 2016-12-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 277/16 Obowiązujący
313 2016-12-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji środków trwałych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słubicach 276/16 Obowiązujący
314 2016-12-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 275/16 Obowiązujący
315 2016-12-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert realizacji zadań publicznych wykonywanych na terenie Powiatu Słubickiego w 2017 roku 274/16 Obowiązujący
316 2016-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 273/16 Obowiązujący
317 2016-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 272/16 Obowiązujący
318 2016-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku 271/16 Obowiązujący
319 2016-12-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 270/16 Obowiązujący
320 2016-12-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 269/16 Obowiązujący
321 2016-11-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 268/16 Obowiązujący
322 2016-11-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 267/16 Obowiązujący
323 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia wg właściwości XXXIII/144/16 Obowiązujący
324 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XXXIII/143/16 Obowiązujący
325 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016-2026 XXXIII/141/16 Obowiązujący
326 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016 XXXIII/142/16 Obowiązujący
327 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca Regulamin przyznawania stypendium i nagrody Starosty Słubickiego XXXIII/140/16 Obowiązujący
328 2016-11-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie woli rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach XXXIII/139/16 Obowiązujący
329 2016-11-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie 266/16 Obowiązujący
330 2016-11-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 265/16 Obowiązujący
331 2016-11-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 264/16 Obowiązujący
332 2016-11-09 Uchwały Rady Powiatu W sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. odpowiedzi na skargi kasacyjne i wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania Powiatu Słubickiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skarg kasacyjnych Wojewody Lubuskiego i Prokuratury Regionalnej w Szczecinie XXXII/138/16 Obowiązujący
333 2016-11-10 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 263/16 Obowiązujący
334 2016-11-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 262/16 Obowiązujący
335 2016-11-09 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 216 XXXII/137/16 Obowiązujący
336 2016-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 261/16 Obowiązujący
337 2016-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 260/16 Obowiązujący
338 2016-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 259/16 Obowiązujący
339 2016-10-27 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 258/16 Obowiązujący
340 2016-10-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 257/16 Obowiązujący
341 2016-10-25 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXX/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 4 października 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXX/16 Obowiązujący
342 2016-10-25 Uchwały Rady Powiatu W sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok XXXI/136/16 Obowiązujący
343 2016-10-25 Uchwały Rady Powiatu W sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok XXXI/135/16 Obowiązujący
344 2016-10-25 Uchwały Rady Powiatu W sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku XXXI/134/16 Obowiązujący
345 2016-10-25 Uchwały Rady Powiatu W sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok XXXI/133/16 Obowiązujący
346 2016-10-25 Uchwały Rady Powiatu W sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2017 XXXI/132/16 Obowiązujący
347 2016-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 256/16 Obowiązujący
348 2016-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 255/16 Obowiązujący
349 2016-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i procedur w zakresie rozpatrywania, udzielania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku 254/16 Obowiązujący
350 2016-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 253/16 Obowiązujący
351 2016-10-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 252/16 Obowiązujący
352 2016-10-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 251/16 Obowiązujący
353 2016-10-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 250/16 Obowiązujący
354 2016-10-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia diagnozy stanu i potrzeb szkolnictwa zawodowego w Powiecie Słubickim 249/16 Obowiązujący
355 2016-10-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 248/16 Obowiązujący
356 2016-10-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 247/16 Obowiązujący
357 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Słubickiego prawa własności nieruchomości zabudowanej byłym Terminalem Towarowych Odpraw Celnych w Świecku XXX/131/16 Obowiązujący
358 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Słubickiego p. Marię Palichleb XXX/130/16 Obowiązujący
359 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego p. Wiesława Kołoszę XXX/129/16 Obowiązujący
360 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XXX/128/16 Obowiązujący
361 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2016 XXX/127/16 Obowiązujący
362 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości XXX/126/16 Obowiązujący
363 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr II/9/14 w sprawie określenia składu osobowego Komisji Sfery Społecznej Rady Powiatu Słubickiego XXX/125/16 Obowiązujący
364 2016-10-04 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Nr XIX/113/08 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz ustalenia warunków i sposobów ich przyznawania, nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej XXX/124/16 Obowiązujący
365 2016-10-04 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXIX/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 6 września 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXIX/16 Obowiązujący
366 2016-08-12 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXVIII/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 12 sierpnia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXVIII/16 Obowiązujący
367 2016-07-06 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXVII/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 6 lipca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXVII/16 Obowiązujący
368 2016-06-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXVI/16 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 28 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXVI/16 Obowiązujący
369 2016-09-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 246/16 Obowiązujący
370 2016-09-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 245/16 Obowiązujący
371 2016-09-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 244/16 Obowiązujący
372 2016-09-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 243/16 Obowiązujący
373 2016-09-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 242/16 Obowiązujący
374 2016-09-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 241/16 Obowiązujący
375 2016-09-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach 240/16 Obowiązujący
376 2016-09-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 239/16 Obowiązujący
377 2016-09-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 238/16 Obowiązujący
378 2016-09-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru partnera do projektu na realizację zadań częściowych w ramach osi priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego 237/16 Obowiązujący
379 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 236/16 Obowiązujący
380 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 235/16 Obowiązujący
381 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert 234/16 Obowiązujący
382 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słubicach 233/16 Obowiązujący
383 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 232/16 Obowiązujący
384 2016-09-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach 231/16 Obowiązujący
385 2016-08-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 230/16 Obowiązujący
386 2016-08-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 229/16 Obowiązujący
387 2016-08-25 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę nr 223/16 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 11 sierpnia 2016 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 228/16 Obowiązujący
388 2016-08-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 227/16 Obowiązujący
389 2016-08-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im Zbigniewa Herberta w Słubicach 226/16 Obowiązujący
390 2016-08-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 225/16 Obowiązujący
391 2016-08-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 224/16 Obowiązujący
392 2016-08-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 223/16 Zmieniony
393 2016-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 222/16 Obowiązujący
394 2016-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz planu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2016 roku 221/16 Obowiązujący
395 2016-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia o konkursie na partnera dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek kształcenia zawodowego (pracodawcy, organizacje pracodawców, przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni) w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu, w ramach Osi Priorytetowej VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 220/16 Obowiązujący
396 2016-08-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w formie przetargu nieograniczonego 219/16 Obowiązujący
397 2016-09-06 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Słubickiego XXIX/123/16 Obowiązujący
398 2016-09-06 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Słubickiego XXIX/122/16 Obowiązujący
399 2016-09-06 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2016 roku, sygn. akt ll SA/Go 503/16 XXIX/121/16 Obowiązujący
400 2016-08-12 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Słubickiego odnośnie aktualnej sytuacji w Powiecie Słubickim XXVIII/120/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu