ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 XLVI/219/17 Obowiązujący
102 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018 XLVI/218/17 Obowiązujący
103 2017-12-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego XLVI/217/17 Obowiązujący
104 2017-12-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLV sesji w dniu 28 listopada 2017 r XLV/17 Obowiązujący
105 2017-12-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 467/17 Obowiązujący
106 2017-12-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 466/17 Obowiązujący
107 2017-12-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy najmu 465/17 Obowiązujący
108 2017-12-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku 464/17 Obowiązujący
109 2017-12-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 463/17 Obowiązujący
110 2017-12-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 461/17 Obowiązujący
111 2017-12-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 460/17 Obowiązujący
112 2017-12-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 459/17 Obowiązujący
113 2017-12-07 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Słubickiego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 458/17 Obowiązujący
114 2017-11-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 457/17 Obowiązujący
115 2017-11-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 456/17 Obowiązujący
116 2017-11-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 455/17 Obowiązujący
117 2017-11-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątku 454/17 Obowiązujący
118 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagradzania nauczycieli XLV/216/17 Obowiązujący
119 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach XLV/215/17 Obowiązujący
120 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017 - 2026 XLV/214/17 Obowiązujący
121 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok XLV/213/17 Obowiązujący
122 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Gminy Maszewo XLV/212/17 Obowiązujący
123 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XLV/211/17 Obowiązujący
124 2017-11-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok XLV/210/17 Obowiązujący
125 2017-11-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLIV sesji w dniu 24 października 2017 r. XLIV/17 Obowiązujący
126 2017-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego 453/17 Obowiązujący
127 2017-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018 452/17 Obowiązujący
128 2017-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 451/17 Obowiązujący
129 2017-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 450/17 Obowiązujący
130 2017-11-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 449/17 Obowiązujący
131 2017-11-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 447/17 Obowiązujący
132 2017-11-15 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 446/17 Obowiązujący
133 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 445/17 Obowiązujący
134 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 444/17 Obowiązujący
135 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego 443/17 Obowiązujący
136 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 442/17 Obowiązujący
137 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu w trakcie ustalenia granic działek stanowiących własność Powiatu Słubickiego 441/17 Obowiązujący
138 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku 440/17 Obowiązujący
139 2017-11-09 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 439/17 Obowiązujący
140 2017-10-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 438/17 Obowiązujący
141 2017-10-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 437/17 Obowiązujący
142 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 436/17 Obowiązujący
143 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu Słubickiego w 2018 roku” oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 435/17 Obowiązujący
144 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 434/17 Obowiązujący
145 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 433/17 Obowiązujący
146 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 432/17 Obowiązujący
147 2017-10-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego 431/17 Obowiązujący
148 2017-10-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 430/17 Obowiązujący
149 2017-10-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia 429/17 Obowiązujący
150 2017-10-16 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 428/17 Obowiązujący
151 2017-10-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok XLIV/209/17 Obowiązujący
152 2017-10-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XLIV/208/17 Obowiązujący
153 2017-10-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok XLIV/207/17 Obowiązujący
154 2017-10-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2018 roku XLIV/206/17 Obowiązujący
155 2017-10-24 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów na rok 2018 XLIV/205/17 Obowiązujący
156 2017-10-24 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLIII sesji w dniu 26 września 2017 r. XLIII/17 Obowiązujący
157 2017-10-11 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchylenia uchwały o powołaniu składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu słubickiego w 2018 roku” oraz przyjęciu Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 427/17 Obowiązujący
158 2017-10-11 Uchwały Zarządu Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 426/17 Obowiązujący
159 2017-10-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 425/17 Obowiązujący
160 2017-10-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu słubickiego w 2018 roku” oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej 424/17 Obowiązujący
161 2017-10-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 423/17 Zmieniony
162 2017-10-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 422/17 Obowiązujący
163 2017-10-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 421/17 Obowiązujący
164 2017-09-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 420/17 Obowiązujący
165 2017-09-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pracownikowi starostwa pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu 419/17 Obowiązujący
166 2017-09-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 418/17 Obowiązujący
167 2017-09-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2017 XLIII/204/17 Obowiązujący
168 2017-09-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia projektu sztandaru, herbu, flagi, flagi urzędowej, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Powiatu Słubickiego XLIII/203/17 Obowiązujący
169 2017-09-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Słubickiego XLIII/202/17 Obowiązujący
170 2017-09-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości XLIII/201/17 Obowiązujący
171 2017-09-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XLIII/200/17 Obowiązujący
172 2017-09-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLII sesji w dniu 31 sierpnia 2017 r. XLII/17 Obowiązujący
173 2017-09-26 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XLI sesji w dniu 22 czerwca 2017 r. XLI/17 Obowiązujący
174 2017-09-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 417/17 Obowiązujący
175 2017-09-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach do zawierania porozumień w imieniu Powiatu Słubickiego w zakresie umieszczenia dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej 416/17 Obowiązujący
176 2017-09-20 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przeniesienia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku 415/17 Obowiązujący
177 2017-09-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Słubice na lata 2017-2023” w zakresie zgodności programu ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Słubickiego 414/17 Obowiązujący
178 2017-09-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniowo - usługową w formie przetargu nieograniczonego 413/17 Obowiązujący
179 2017-09-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 412/17 Obowiązujący
180 2017-09-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego 411/17 Obowiązujący
181 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu Słubickiego dotyczącego ograniczenia dostępu do usług fizjoterapii ambulatoryjnej w Szpitalu im. prof. Z. Religi w Słubicach XLII/199/17 Obowiązujący
182 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie upamiętnienia dramatycznych wydarzeń związanych z powodzią tysiąclecia XLII/198/17 Obowiązujący
183 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 XLII/197/17 Obowiązujący
184 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok XLII/196/17 Obowiązujący
185 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą XLII/195/17 Obowiązujący
186 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. akt ll SA/Go 374/17 XLII/194/17 Obowiązujący
187 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2017 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych XLII/193/17 Obowiązujący
188 2017-08-31 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i włączenia go do Zespołu Szkół Technicznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słubicach XLII/192/17 Obowiązujący
189 2017-09-01 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 r. 410/17 Obowiązujący
190 2017-08-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach 409/17 Obowiązujący
191 2017-08-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach 408/17 Obowiązujący
192 2017-08-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa 407/17 Obowiązujący
193 2017-08-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 r. 406/17 Obowiązujący
194 2017-08-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu 405/17 Obowiązujący
195 2017-08-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 404/17 Obowiązujący
196 2017-08-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 403/17 Obowiązujący
197 2017-08-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 402/17 Obowiązujący
198 2017-08-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 401/17 Obowiązujący
199 2017-08-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego 400/17 Obowiązujący
200 2017-08-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach 399/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu