ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2017-06-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 347/17 Obowiązujący
102 2017-06-08 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 346/17 Obowiązujący
103 2017-05-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim 345/17 Obowiązujący
104 2017-05-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 344/17 Obowiązujący
105 2017-05-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagrody finansowej za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 343/17 Obowiązujący
106 2017-05-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej - Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego 342/17 Obowiązujący
107 2017-05-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu do zawierania w imieniu Powiatu Słubickiego umów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki i dokonywania w nich zmian 341/17 Obowiązujący
108 2017-05-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy użyczenia 340/17 Obowiązujący
109 2017-05-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach 339/17 Obowiązujący
110 2017-05-24 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 338/17 Obowiązujący
111 2017-05-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach 337/17 Obowiązujący
112 2017-05-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach 336/17 Obowiązujący
113 2017-05-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 335/17 Obowiązujący
114 2017-05-18 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej 334/17 Obowiązujący
115 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie apelu do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego - Ministra Rozwoju i Finansów o objęcie osobistym nadzorem decyzji dotyczących Powiatu Słubickiego związanych z koniecznością wywiązania się ze zobowiązań wobec Skarbu Państwa XL/187/17 Obowiązujący
116 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi XL/186/17 Obowiązujący
117 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie, dotyczący obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty samorządności XL/185/17 Obowiązujący
118 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 XL/184/17 Obowiązujący
119 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok XL/183/17 Obowiązujący
120 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r XL/182/17 Obowiązujący
121 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim XL/181/17 Obowiązujący
122 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Powiatowi Międzyrzeckiemu realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na udostępnianiu dla mieszkańców Powiatu Słubickiego miejsc całodobowych i świadczeniu usług w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem raźniej” w Skwierzynie XL/180/17 Obowiązujący
123 2017-05-30 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Słubickiego za 2016 rok XL/179/17 Obowiązujący
124 2017-05-30 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XXXIX sesji w dniu 25 kwietnia 2017 r. XXXIX/17 Obowiązujący
125 2017-05-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 333/17 Obowiązujący
126 2017-05-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 332/17 Obowiązujący
127 2017-05-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru partnera do realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VIII Nowoczesna Edukacja 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 331/17 Obowiązujący
128 2017-05-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 330/17 Obowiązujący
129 2017-05-04 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu 329/17 Obowiązujący
130 2017-04-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej 328/17 Obowiązujący
131 2017-04-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach 327/17 Obowiązujący
132 2017-04-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach 326/17 Obowiązujący
133 2017-04-25 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert 325/17 Obowiązujący
134 2017-04-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 324/17 Obowiązujący
135 2017-04-19 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 323/17 Obowiązujący
136 2017-04-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 322/17 Obowiązujący
137 2017-04-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości Powiatu Słubickiego 321/17 Obowiązujący
138 2017-04-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2017 XXXIX/178/17 Obowiązujący
139 2017-04-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Słubickiego innym instrumentem płatniczym XXXIX/177/17 Obowiązujący
140 2017-04-25 Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia rekomendacji dla oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Słubickiego XXXIX/176/17 Obowiązujący
141 2017-04-25 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XXXVIII sesji w dniu 29 marca 2017 r. XXXVIII/17 Obowiązujący
142 2017-04-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Kierownikiem Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie 320/17 Obowiązujący
143 2017-04-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania nagrody finansowej za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej 319/17 Obowiązujący
144 2017-04-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w latach 2017 – 2018 318/17 Obowiązujący
145 2017-04-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem oraz planu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2017 roku 317/17 Obowiązujący
146 2017-04-06 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 316/17 Obowiązujący
147 2017-04-05 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach 315/17 Obowiązujący
148 2017-03-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 314/17 Obowiązujący
149 2017-03-31 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchylenia uchwały Nr 297/17 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 313/17 Obowiązujący
150 2017-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatrudnienia dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego 312/17 Obowiązujący
151 2017-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 311/17 Obowiązujący
152 2017-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu 310/17 Obowiązujący
153 2017-03-29 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Słubickiego prawa własności nieruchomości 309/17 Obowiązujący
154 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach XXXVIII/175/17 Obowiązujący
155 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze XXXVIII/174/17 Obowiązujący
156 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 XXXVIII/173/17 Obowiązujący
157 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2017 XXXVIII/172/17 Obowiązujący
158 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. XXXVIII/171/17 Obowiązujący
159 2017-03-29 Uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach za 2016 rok XXXVIII/170/17 Obowiązujący
160 2017-03-29 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół z XXXVII sesji w dniu 28 lutego 2017 r. XXXVII/17 Obowiązujący
161 2017-03-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu na partnera dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim” 308/17 Obowiązujący
162 2017-03-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 307/17 Obowiązujący
163 2017-03-22 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji (...) 306/17 Obowiązujący
164 2017-03-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie zawodu w technikum wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach 305/17 Obowiązujący
165 2017-03-13 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 304/17 Obowiązujący
166 2017-02-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia stawki za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Słubicach 303/17 Obowiązujący
167 2017-02-28 Uchwały Zarządu Powiatu w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zad. publ. z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w latach 2017 – 2018 302/17 Obowiązujący
168 2017-02-28 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w latach 2017 – 2018 301/17 Obowiązujący
169 2017-02-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu XXXVII/169/17 Obowiązujący
170 2017-02-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2017 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XXXVII/168/17 Obowiązujący
171 2017-02-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim XXXVII/167/17 Obowiązujący
172 2017-02-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach XXXVII/166/17 Obowiązujący
173 2017-02-28 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok XXXVII/165/17 Obowiązujący
174 2017-02-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXVI/17 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 17 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXVI/17 Obowiązujący
175 2017-02-28 Protokoły z sesji Rady Powiatu Protokół Nr XXXV/17 z sesji Rady Powiatu Słubickiego odbytej w dniu 26 stycznia 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach XXXV/17 Obowiązujący
176 2017-02-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 300/17 Obowiązujący
177 2017-02-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 299/17 Obowiązujący
178 2017-02-21 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i procedur w zakresie rozpatrywania, udzielania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku 298/17 Obowiązujący
179 2017-02-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu 297/17 Obowiązujący
180 2017-02-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na remont 296/17 Obowiązujący
181 2017-02-14 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w latach 2017 – 2018 295/17 Obowiązujący
182 2017-02-02 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 294/17 Obowiązujący
183 2017-01-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie remontu, przebudowy i doposażenia istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego będącego w nieruchomości powiatu słubickiego 293/17 Obowiązujący
184 2017-01-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odwołania pełnomocnictw 292/17 Obowiązujący
185 2017-01-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. 291/17 Obowiązujący
186 2017-01-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 290/17 Obowiązujący
187 2017-01-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia zasad przyznawania świadczeń dla rodzin zastępczych związanych z realizacją rodzinnej pieczy zastępczej 289/17 Obowiązujący
188 2017-01-26 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w latach 2017 – 2018 288/17 Obowiązujący
189 2017-01-23 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odwołania pełnomocnictwa 287/17 Obowiązujący
190 2017-01-12 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok 286/17 Obowiązujący
191 2016-12-30 Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2016 rok 285/16 Obowiązujący
192 2017-02-17 Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok XXXVI/164/17 Obowiązujący
193 2017-02-17 Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026 XXXVI/163/17 Obowiązujący
194 2017-02-17 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obsługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Powiatu Słubickiego XXXVI/162/17 Obowiązujący
195 2017-02-17 Uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego XXXVI/161/17 Obowiązujący
196 2017-01-26 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego XXXV/160/17 Obowiązujący
197 2017-01-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyznaczenia radnego Powiatu Słubickiego do składu Rady Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu Słubickiego XXXV/159/17 Obowiązujący
198 2017-01-26 Uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu Słubickiego XXXV/158/17 Obowiązujący
199 2017-01-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych do pracy w komisji bezpieczeństwa i porządku XXXV/157/17 Obowiązujący
200 2017-01-26 Uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2017 roku XXXV/156/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Słubicach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu