Starostwo Powiatowe w Słubicach
 
czwartek, 18 grudnia 2014 23:19
   
Starostwo Powiatowe w Słubicach » Starostwo Powiatowe » Przyjmowanie i załatwianie spraw » Wydział Komunikacji i Dróg » Ośrodki szkolenia kierowców. » Wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy.

 Stan spraw
Wpisz numer sprawy:
Pokaż stronę w wersji do druku... Rejestr zmian
Wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy.


Podstawa prawna:

 • Art. 106 ust. 1 w powiązaniu z art. 105 ust. 2 pkt. 1-6 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908. z późn. zm. )
 • § 65 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 27 października 2005r.  w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U.  Nr 217, poz. 1834  z późn. zm.),

Wymagane dokumenty:

 • Zaświadczenie ze zdanego egzaminu przed komisję powołaną przez wojewodę. 
 • Fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, lewy półprofil z widocznym uchem. 
 • Dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia. 
 • Zaświadczenie o niekaralności. 
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem 

·         Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem 

·         Kserokopia prawa jazdy,

·         Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

·         Dowód uiszczenia opłaty za wydanie legitymacji.

 

Wysokość opłat:

 • 40 zł – za wydanie legitymacji instruktora,
 • 10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o wpisie do ewidencji instruktorów.

Podstawy prawne naliczania opłat:

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2003 r. nr 219, poz. 2162 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz 1635 z późniejszymi zmianami).

 

Termin:

 

Niezwłocznie po przedłożeniu kompletnego wniosku.

 

Tryb odwoławczy:


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Starosty Słubickiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

 

 

 

Dodatkowe informacje:

 • Osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji musi, dodatkowo, legitymować się ponad trzyletnim posiadaniem prawa jazdy w odniesieniu do wnioskowanej kategorii.


 Szukaj
więcej opcji

Strona główna
Rejestr zmian
Redaktorzy biuletynu
Mapa serwisu
Instrukcja obsługi
Powiat słubicki
www.bip.gov.pl
Związek Powiatów Polskich
Liczba odsłon: 3431 Wytworzył: Przemysław Glinka
Data wprowadzenia: 15.11.07 12:45:23 Wprowadził: Przemysław Glinka
Data modyfikacji: 15.11.07 12:48:40 Zmodyfikował: Przemysław Glinka
Copyright © 2007 Starostwo Powiatowe w Słubicach
Request in 0.02 secs