Starostwo Powiatowe w Słubicach
 
niedziela, 25 stycznia 2015 04:44
   
Starostwo Powiatowe w Słubicach » Starostwo Powiatowe » Przyjmowanie i załatwianie spraw » Wydział Komunikacji i Dróg » Uprawnienia do kierowania pojazdami. » Uzyskanie i odbiór pierwszego prawa jazdy.

 Stan spraw
Wpisz numer sprawy:
Pokaż stronę w wersji do druku... Rejestr zmian
Uzyskanie i odbiór pierwszego prawa jazdy.


Podstawa prawna:

·         Art. 10 ust. 1 - 3 - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j. t. - Dz. U. z 2014 r., poz.600).

·         § 8 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 1005). 

Wymagane dokumenty:


 

Wniosek o wydanie prawa jazdy należy pobrać w dowolnym Wydziale Komunikacji. 

 

Wypełniony wniosek należy przedłożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Wydziale Komunikacji w celu wygenerowania "Profilu Kandydata na Kierowcę" (PKK).

Załączniki: 

  • Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego profilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców.
  • Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami - w przypadku ubiegania się o prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
  • Kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy w przypadku podwyższenia kwalifikacji.
  • Dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem zameldowania. 

Dodatkowo od osoby nie będącej obywatelem RP:

·         Kserokopii karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

·         Udokumentowania zamieszkania na terytorium RP, przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na więzi osobiste lub zawodowe.

 

Po otrzymaniu PKK, zakończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy, należy wnieść opłatę za wydanie prawa jazdy do właściwego organu, który będzie wydawał ten dokument.

 

Wysokość opłat:

 

·         wygenerowanie PKK - bez opłaty

 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy należy wnieść opłatę:

·     100 zł – za wydanie prawa jazdy

·   0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy.

 

Podstawy prawne naliczania opłat:

 

 

Termin:

 

Wygenerowanie PKK do 2 dni roboczych

Wydanie prawa jazdy do 30dni. 

 

Dodatkowe informacje:

 

Informację, czy druk prawa jazdy jest już do odbioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić tutaj, podając numer PESEL, imię i nazwisko. Szukaj
więcej opcji

Strona główna
Rejestr zmian
Redaktorzy biuletynu
Mapa serwisu
Instrukcja obsługi
Powiat słubicki
www.bip.gov.pl
Związek Powiatów Polskich
Liczba odsłon: 49014 Wytworzył: Przemysław Glinka
Data wprowadzenia: 14.11.07 09:53:59 Wprowadził: Przemysław Glinka
Data modyfikacji: 13.08.14 11:35:26 Zmodyfikował: Przemysław Glinka
Copyright © 2007 Starostwo Powiatowe w Słubicach
Request in 0.02 secs