Starostwo Powiatowe w Słubicach
 
niedziela, 25 stycznia 2015 13:10
   
Starostwo Powiatowe w Słubicach » Starostwo Powiatowe » Przyjmowanie i załatwianie spraw » Wydział Administracji Architektonicznej i Budowlanej » Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

 Stan spraw
Wpisz numer sprawy:
Pokaż stronę w wersji do druku... Rejestr zmian
Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części


Podstawa prawna

Art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z poźn. zm.).

Wymagane dokumenty

W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:

             opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;

              zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;

             oświadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

              zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

              w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń
w odpowiedniej specjalności;

           w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej zgłoszenie

Termin odpowiedzi

Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni,

od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi
Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych

      objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;

      objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 ust. 2 ustawy Prawo budowlane stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia Starosta nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia w określonym terminie, brakujących dokumentów,
a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.  Szukaj
więcej opcji

Strona główna
Rejestr zmian
Redaktorzy biuletynu
Mapa serwisu
Instrukcja obsługi
Powiat słubicki
www.bip.gov.pl
Związek Powiatów Polskich
Liczba odsłon: 292 Wytworzył:
Data wprowadzenia: 26.02.14 10:26:33 Wprowadził: Małgorzata Pawłowicz
Data modyfikacji: 26.02.14 15:33:42 Zmodyfikował: Małgorzata Pawłowicz
Copyright © 2007 Starostwo Powiatowe w Słubicach
Request in 0.01 secs