Starostwo Powiatowe w Słubicach
 
środa, 28 stycznia 2015 19:06
   
Starostwo Powiatowe w Słubicach » Starostwo Powiatowe » Przyjmowanie i załatwianie spraw » Wydział Komunikacji i Dróg » Rejestracja Pojazdów » Wyrejestrowanie pojazdu na wniosek właściciela

 Stan spraw
Wpisz numer sprawy:
Pokaż stronę w wersji do druku... Rejestr zmian
Wyrejestrowanie pojazdu na wniosek właściciela


Wyrejestrowanie pojazdu na wniosek właściciela.

Podstawa prawna:

·         Art. 79 ust. 1 pkt 3 , 4  ustawy z dnia 20 czerwca  1997r. Prawo o ruchu drogowym jednolity tekst  (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 108,  poz. 908 z późn. zm. ).

·         § 15 ust. 1 pkt 3 , 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. Z 2007r. Nr 186, poz. 1322 z późń. zm.).

Wymagane dokumenty:


Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.

 

 

Druki do pobrania i wypełnienia:

 

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu na wniosek właściciela

Upoważnienie 

 

Załączniki:

-         w przypadku złomowania pojazdu:

·         zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do demontażu lub o przyjęciu  do demontażu niekompletnego pojazdu – w przypadku złomowania pojazdu w kraju,

·         dokument potwierdzający złomowanie pojazdu za granicą (wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego),

·         dowód rejestracyjny. 

·         kartę pojazdu, jeżeli była wydana. 

·         tablice rejestracyjne.

-        w przypadku kradzieży pojazdu:

·         oświadczenie złożone przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. 

·         zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia

·         dowód rejestracyjny. 

·         kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

-        w przypadku udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany
w zakresie prawa własności:

·         dowód rejestracyjny. 

·         kartę pojazdu, jeżeli była wydana. 

·         tablice rejestracyjne. 

·         dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań,
o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
 i porządku w gminach (Dz.U Nr 132 poz. 622 z późn. zm.). 

-        w przypadku wywozu pojazdu z kraju:

·         dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicą

·         stosowne oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.

·         dowód rejestracyjny pojazdu

·         karta pojazdu jeżeli była wydana.

·         tablice rejestracyjne.

-         w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego
z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania oraz kopia dowodu osobistego osoby udzielającej pełnomocnictwa.

 

 

Do wglądu:

-         dowód osobisty lub zaświadczenie o zameldowaniu i dokument ze zdjęciem np. prawo jazdy, paszport – w przypadku osób fizycznych,

-         wypis z aktualnego wyciągu KRS i REGON – w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną,

-         zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wysokość opłat:

·         10 zł – opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu na rzecz Urzędu Miejskiego w Słubicach (na rachunek bankowy lub kasie). 

Podstawy prawne naliczania opłat:

·          Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225 poz 1635
z późn. zm.)

Termin:

Do 30 dni.


Tryb odwoławczy:

 Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.,
za pośrednictwem Starosty Powiatu Słubickiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 

 

Dodatkowe informacje:

·         W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana lub tablic rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie
pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

  Szukaj
więcej opcji

Strona główna
Rejestr zmian
Redaktorzy biuletynu
Mapa serwisu
Instrukcja obsługi
Powiat słubicki
www.bip.gov.pl
Związek Powiatów Polskich
Liczba odsłon: 10968 Wytworzył:
Data wprowadzenia: 04.10.10 09:53:57 Wprowadził: Piotr Gołębiowski
Data modyfikacji: 30.05.12 11:35:37 Zmodyfikował: Piotr Gołębiowski
Copyright © 2007 Starostwo Powiatowe w Słubicach
Request in 0.02 secs