Starostwo Powiatowe w Słubicach
 
niedziela, 01 marca 2015 20:17
   
Starostwo Powiatowe w Słubicach » Starostwo Powiatowe » Przyjmowanie i załatwianie spraw » Wydział Komunikacji i Dróg » Rejestracja Pojazdów » Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

 Stan spraw
Wpisz numer sprawy:
Pokaż stronę w wersji do druku... Rejestr zmian
Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy


Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Podstawa prawna:

·   Art. 72, 73 i 74 ust. 2, art. 75 ust. 2 i art. 77 ust. 3 z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908. z późn. zm. )

·  §3 i §5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji
i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. Z 2007r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o rejestrację. 

 

Druki do pobrania i wypełnienia:

 

Wniosek o rejestrację pojazdu 

 

Upoważnienie 

 

Załączniki:

 • oryginał dowodu własności pojazdu;
 • dowód rejestracyjny,
 • dowód odprawy celnej przywozowej jeżeli pojazd został sprowadzony z państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej)  i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, od samochodu osobowego sprowadzonego z państwa członkowskiego UE i rejestrowanego jako pierwszy,
 • zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług (VAT 25 z Urzędu Skarbowego) lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu.
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej, zawierający dane identyfikacyjne osoby lub podmiotu wprowadzającego pojazd na terytorium RP oraz cechy identyfikacyjne pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),  na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdzający dokonanie opłaty
  w wysokości 500 zł (dot. Pojazdu zaliczonego do kat M1 oraz N1), 
  NR KONTA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
 •  tablice rejestracyjne lub stosowne oświadczenie.
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego
  z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania oraz kopia dowodu osobistego osoby udzielającej pełnomocnictwa.

W przypadku braku badania technicznego pojazd zostanie zarejestrowany czasowo w celu doprowadzenia na stację diagnostyczną.

 

Do wglądu:

-   dowód osobisty lub zaświadczenie o zameldowaniu i dokument ze zdjęciem np. prawo jazdy, paszport – w przypadku osób fizycznych,

-   wypis z aktualnego wyciągu KRS i REGON – w przypadku podmiotów posiadających osobowość prawną,

-   zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wysokość opłat:

 

·        54 zł - dowód rejestracyjny. 

·        13,50 zł – pozwolenie czasowe.

·        18,50 zł - pozwolenie czasowe ( w przypadku skier. pojazdu na badanie techn. )

·        12,50 zł - komplet nalepek legalizacyjnych. 

·        18,50 zł - nalepka kontrolna. 

·        75 zł - karta pojazdu. 

·        80 zł - tablice rejestracyjne na samochód - dwie sztuki. 

·        40 zł - tablice rejestracyjne na przyczepę - jedna sztuka. 

·        40 zł - tablice rejestracyjne na motocykl, ciągnik rolniczy - jedna sztuka. 

·        30 zł - tablice rejestracyjne na motorower - jedna sztuka. 

·        1000 zł - tablice indywidualne - dwie sztuki. 

·        0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego.

·        0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.

·        0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego.

·        0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej.

·        0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu.

Podstawy prawne naliczania opłat:

·         Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U.  Nr 230, poz. 2302  ze zmianami).

·         Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. nr 210 poz. 1626).

·         Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. nr 59, poz. 421).

Termin:

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.,
za pośrednictwem Starosty Powiatu Słubickiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje:

 • Po złożeniu wniosku o rejestrację zgodnie z obowiązującymi przepisami organ rejestrujący
  w każdym przypadku dokonuje czasowej rejestracji pojazdu z urzędu na okres 30 dni.
 • za dowód odprawy celnej w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, rozumie się adnotację na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, określającą datę i numer dokumentu potwierdzającego spełnienie formalności celnych oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej
 • Za dokument potwierdzający uiszczenie podatku akcyzowego rozumie się, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami, fakturę z wykazaną kwotą akcyzy.
 • Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług może być zastąpione fakturą z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego podatnika, pod warunkiem, że odsprzedaż pojazdów stanowi przedmiot działalności tego podatnika.
 • W przypadku nowego samochodu osobowego, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru zamiast zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego właściciel pojazdu powinien dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane
 • świadectwo homologacji typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

 

Informację o nowo zamówionym dowodzie rejestracyjnym, można sprawdzić tutaj, podając numer rejestracyjny i ostatnie pięć znaków z numeru VIN (nadwozia/podwozia) lub ramy pojazdu (pozycje A
 i E w dokumentach rejestracyjnych pojazdu wydawanych po 10.09.2004 r.).

  Szukaj
więcej opcji

Strona główna
Rejestr zmian
Redaktorzy biuletynu
Mapa serwisu
Instrukcja obsługi
Powiat słubicki
www.bip.gov.pl
Związek Powiatów Polskich
Liczba odsłon: 8020 Wytworzył:
Data wprowadzenia: 04.10.10 11:41:17 Wprowadził: Piotr Gołębiowski
Data modyfikacji: 25.05.12 14:02:14 Zmodyfikował: Piotr Gołębiowski
Copyright © 2007 Starostwo Powiatowe w Słubicach
Request in 0.02 secs